Veli toplantısında nelere dikkat edilmelidir?

Görevi, öğrenciyi eğitmek olan Öğretmenin hedefi aynı zamanda Öğrencinin ailesi de olmalıdır. Öğretmenler için nitelikli Eğitimde Aileler ile İletişim ve İşbirliği çok önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmen – Aile İşbirliği ile Ailelerin okula ve eğitime karşı olumlu tutum takınmaları sağlanabilir.

Bu işbirliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğin 46’ıncı maddesinde belirtilen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme komisyonunda; eğitim ortamında, öğrenciler, Aileler, yo ; neticiler, öğretmenler ve Psikolojik Danışmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemler görüşülür ve yapılacak çalışmalar belirlenir.

Bu amaçla ; Resmi ve Özel Okullarda, okul-aile ve öğretmenler arasında iş birliğini gerçekleştirmek, velileri öğrencilerin gelişim Dönemleri ve akademik durumları hakkında bilgilendirmek, okula sahip çıkmalarını sağlamak ve etkin bir şekilde eğitim hizmetlerine katmak ü ; zere bir eğitim-öğretim yılında en az iki kez olmak üzere okul idaresinin ihtiyaç duyduğu zamanlarda “Veli Toplantıları” yapılmaktadır.

Veli Toplantıları üç aşamada ele alınabilir:

*Genel veli toplantısı

*Şube veli toplantısı
*Bireysel görüşmeler (Veliler ile yapılacak özel görüşmeler)

Bu toplantılara okul yöneticileri, okul psikolojik danışmanları (rehber Öğretmenleri), sınıf rehber Öğretmenleri ve alan öğretmenlerinin İşbirliği içinde katılımı sağlanmalıdır. Veli toplantılarında aşağıda belirtilen hususlara uyulmalıdır.

1. Velilere gönderilen “veli toplantısı çağrı yazısında” toplantı gündemi belirtilmelidir. Gerekirse veliler telefonla da bilgilendirilerek toplantıya katılım sağlanmalıdır. Yapılan toplantının Amaçları mutlaka gönderilen yazıda belirtilmelidir. Velinin yalnızca çocuğunun notunu öğrenmek ya da yardım istenmesi amac’yla toplantıya çağrıldığını düşünmemesi sağlanmalıdır.

2. Okul bütün yapısıyla (bina, personel, eğitim olanakları vb.) Velilere tanıtılmalı ve okulun istenilen düzeyde eğitim vermesi için okul ve veli beklentileri üzerinde konuşulmalıdır.

3. Okulda uyulması gereken kurallar velilere de anlatılmalı, Yönetmelikler tanıtılmalı, bu konularda da velilerin özen göstermesi istenmelidir.

4. Öğrenci başarılarının artırılmasına yönelik olarak, velilerle işbirliğinin sağlanması gerekliliği üzerinde durulmalı ve velilerin desteği ile bunun sağlanabileceği anlatılmalıdır.

5. Velilere, öğrencilerin bireysel farklılıkları anlatılmalı, ona Öğrencinin başarısının ya da başarılı olduğu alanların farklı olabileceği ve onlardan yeteneklerinin üstünde başarı beklemelerinin yanlış olacağı dile getirilmelidir.

6. Okul Psikolojik Danışmanı (rehber öğretmeni) toplantılara katılıp velilere; Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisini ve görevlerini tanıtarak, hangi durumlarda servisle İşbirliği yapmaları gerektiği, öğrencilerin Gelişim Dönemleri, gelişim özellikleri, bu dönemlerin Getirdiği davranış özellikleri ve öğrenci başarısının artırılması konularında onları bilgilendirmelidir.

7. Velilerin, öğrenci gelişim dönemlerine ilişkin ayrıca bilgilenmek istedikleri konular varsa, psikolojik danışman tarafından saptanarak daha sonraki günlerde bu konularla ilgili seminerler düzenlenmelidir.

8. Velilere, öğrencilerin başarısızlıkları ve olumsuz özellikleri yerine, Başarıları ve olumlu Yanları gösterilmeli, anne ve Babalarin çocuklarıyla gurur duymaları sağlanmalı, okulu daha çok benimsemelerine olanak tanınmalıdır.

9. Öğrencilerin okul içindeki davranış ve çalışmalarını izlemek amacıyla, velilerin okulu ziyaret etme gereği dile getirilmelidir.

10. Toplantılarda öğrencisi hakkında görüşünü bildiremeyen, ya da özel görüşmek isteyen velilere, daha sonra gerekirse psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmeni hatta ilgili okul yöneticisi ile görü şebileceği açıkça söylenmeli ve okula gelmeleri sağlanmalıdır.

11. Velilerin okul hakkındaki görüşlerine önem verilmeli, bu görüşler uygulanabilirliği ölçüsünde değerlendirilmelidir.

12. Okulun olanakları çerçevesinde öğrencilerin sosyal etkinliklere katılmaları için, veli desteğinin gerekliliği üzerinde durulmalı, bu etkinliklerin Öğrencinin kendine güven duymasında ve başarı duygusunu kazanmasında önemli olduğu anlatılmalıdır.
13. Çocukların içinde bulunduğu yaş dönemlerinde arkadaşlığın yeri ve önemi büyüktür. Velilere; arkadaşlığın gerekli olduğu ancak, çocuğun arkadaşları, hatta gerekirse Arkadaşlarının aileleri ile de iletişim kurarak onları tanımalarının gerekliliği anlatılmalıdır. Çocuk bir yere gitmek istediği zaman kısıtlamak yerine, kiminle, nereye gideceği, ne kadar kalacağı, kaçta döneceği vb. konular konuşularak çocuğun isteklerine cevap verilmelidir.

14. Velilere, çocuklarının gereksinimleri kadar harçlık vermeleri gerektiği anlatılmalı, az ya da gereğinden çok verilen harçlıkların çocukta istenmeyen bir takım davranışlara yol açacağı anlatılmalıdır. 15. Çocuğun davranışlarında her zamankinden farklı bir durum gözlendiğinde, okul görevlilerinin veliyi, velinin de okul görevlilerini bilgilendirmesi ve işbirliğine gidilmesi gerekliliği veliye aktarılmalıdır.

16. Veli toplantılarına tüm okul çalışanlarının katılımı sağlanmalıdır. Bu kapsamda;

a) Okul yönetiminin; her dönem yapılacak toplantıların Planlanması, toplantı saatlerinin belirlenerek velilere duyurulması, Toplantılar için uygun yer ve ortamın sağlaması,
b) Psikolojik danışmanların (rehber öğretmenler); Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Tanıtılması, bu hizmetlerden velilerin nasıl yararlanacağının bildirilmesi, öğrencilerin gelişim Dönemleri ile Eğitimde velilere düşen Görev ve Sorumluluklar konusunda velileri bilgilendirmesi.
c) Sınıf ve sınıf rehber öğretmenlerinin; Sinifin genel durumu, velilerle İşbirliği ve yıl boyunca öğrencilerle yapılacak çalışmalar hakkında velileri bilgilendirmesi, bu konuda veli desteğinin gerekliliğini anlatması ve bireysel görüşmelerin nasıl YAPILACAĞI hakkında yöntemleri belirtmesi,
d) Alan öğretmenlerinin; dersleri ile ilgili yapılacak çalışmalar, Sinifin genel durumu ve alanı ile ilgili olarak çocuklarını nasıl destekleyecekleri hususunda velileri bilgilendirmesi,
e) Müdür yardımcılarının; okulun genel durumu hakkında velileri bilgilendirmesi (devam-devamsızlık, Ödül ve Disiplin Yönetmeliği vb.), gerekli durumlarda İşbirliği yapılmasının önemini vurgulaması, gereklidir.

konuyla ilgili olarak anne BABALARA yönelik hazırlanmış bir durum değerlendirme listesi aşağıda sunulmuştur. Veli toplantılarında bu listenin velilere verilmesi onlara çocuklarının eğitimi konusunda yararlı olacaktır.

Kaynak:
1.MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2002/27 nolu Genelgesi
2.Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği.
3.Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
4.Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi.Alıntı: okuldefteri.net

Veli toplantısında nelere dikkat edilmelidir?” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir