Rehber öğretmenlerin çalışma süreleri konusunda mutabakat sağlandı

Uzun süredir rehber öğretmenlerin gündeminde olan çalışma süreleri konusunda bir gelişme oldu. Eğitim-Bir-Sen ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2014 Çalışma Raporu’nda 10 maddede mutabakat sağlandı. Diğer 9 maddenin bir kısmı MEB camiasında olmamız bakımından ilgilendirmekle beraber 9 ncu madde doğrudan rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görev yapan biz psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri ilgilendirmektedir.

egitimbirsen.org.tr’de mutabakat sağlanan konuyla ilgili;

“KİK Başkanı ve MEB Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ile Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Genel Başkan yardımcıları Ali Yalçın ve Ramazan Çakırcı tarafından imzalanan mutabakat metninde, çalışma yapılması konusunda görüş birliğine varılan konular şunlar:

-İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saatten az olmamak üzere ek ders ücretinin ödenmesi sağlanmalıdır.

-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, öğretmenler haricindeki Bakanlık personelini de kapsayacak şekilde güncellenmeli; bu yöndeki bir yönetmelik değişikliği sonrasında hizmetli ve memur gibi diğer Bakanlık personelinin yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmelidir.

-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, öğretmenlerin il içi ve iller arasında karşılıklı yer değiştirmelerine imkân sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı; 2014 yaz aylarında öğretmenlerin karşılıklı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmelidir.

-Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartı aranmalıdır.

-6529 sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri gözetilerek, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “başı açık” ibaresi kaldırılmalıdır (Görüşmeler esnasında talebimizin kabulü üzerine 27.09.2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te, kız öğrenciler için başörtüsü yasağı getiren düzenleme -okul öncesi ve ilkokul hariç olmak üzere- kaldırılmıştır).

-Hizmetli kadrolarında bulunanlar başta olmak üzere yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel yönünden, çalışma saatlerinin belirsizliği ve yapmakla yükümlü oldukları görevlerin net olarak tanımlanmaması önemli bir sorun kaynağı olup memur ve hizmetlilerin çalışma süreleri ve görev tanımları net ve açık bir şekilde belirlenmeli, “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar” şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri değiştirilmelidir.

-6528 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ek 1’inci maddenin birinci fıkrası hükmü gereğince, (merkezi olsun ya da olmasın) Bakanlıkça yapılan bütün sınavlarda görev alanlara ödenecek ücretin, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretlerden az olmamak üzere belirlenmesi hususunda gerekli çalışma tamamlanmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev dağılımının, görev almaya istekli personel arasında adil ve dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin yerine yürürlüğe girmesi tasarlanan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı’nın, “çalışma saatleri ve izinleri” maddesinde, rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların (rehber öğretmenlerin) çalışma sürelerinin haftalık 30 iş saati olması, günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul/kurum müdürlüğünce düzenleneceği, izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanacağı yönündeki (mevcut) Yönetmelik hükmü aynen korunmalıdır.

-07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 88’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi, yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin ilgili hükmü iktibas edilerek, “İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez” şeklinde değiştirilmelidir.

Bu arada, “İl içi ve iller arası atama ve yer değişikliği işlemleri başlamadan evvel, başta 6287 sayılı Kanun sonrasında ilkokul ve ortaokul olarak ayrıştırılan eğitim kurumları olmak üzere tüm eğitim kurumlarının hizmet alanları ve hizmet puanları yeniden belirlenmelidir” talebimiz, 2014 yılı Mayıs ayı itibarıyla hizmet puan ve alanlarının yeniden belirlenmesi nedeniyle; “6. 6528 sayılı Kanunla getirilen hükümler dikkate alınmak suretiyle Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde, en geç 20 Mayıs tarihine kadar düzenleme yapılmalıdır” talebimiz ise, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik’in 10.06.2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanması nedeniyle çalışma raporuna alınmadı.”
yazmaktadır.

Rehber öğretmenlerin çalışma süreleri konusunda sağlanan mutabakat için yorumlarınızı ekleyebilirsiniz.

pdr-calis-karar

 

[reklam]

Rehber öğretmenlerin çalışma süreleri konusunda mutabakat sağlandı” için 7 yorum

  1. Okullardaki rehber öğretmenleri genellemek istemiyorum ancak bizdeki paso yatışta .rehberlik yerine başka şeyler peşinde birde gününü boşalttılar.Oh ne ala.

  2. Haftada 30 iş saati olması ve izin ve tatillerini de diğer öğretmenler gibi kullanması olumlu olmuştur. Çünkü okul ortamında rehber öğretmenin , diğer öğretmenlerden farklı mesai saati ve tatil günleri olduğunda, idari personelmiş gibi algılanmasına ve öğrenci – öğretmen ile aralarındaki objektifliğin bozulabileceğini değerlendirmekteyim. Ayrıca zaten idari görevler verme hususunda hevesli davranan okul yöneticilerine eski mesafenin korunması mesajı verilmiştir.
    Ve…rehberlik saatleri ilkokul ve ortaokula yeniden konulmalıdır. Etkinlik kazanımları çocuğun gelişimi için gerçekten önemliydi.

  3. İş saati kavramına da açıklık getirilse iyi olurdu. Öğretmenlerin iş saati 40 dakika aslında. Antalya’da bu konuya fazlaca takılmış durumda

  4. Hafta da 30 saat yazılırsa hafta sonu çalışmamızda istenebilir kurslar varken bizi de okula cagirabilirler.

    1. haftada 30 saat yazılmayacak zaten 30 saat üzerinden çalışılıyor, 15 saat maaş 18 saat ek ders değişen bir şey yok

  5. bu madde kesinlikle korunmalı. hatta hakların iyileştirilmesi konusunda başka maddelerde eklenebilirdi. umarım sonuç da olumlu olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir