Rehber öğretmen norm kadrosunda değişiklik durumu

(NOT: 18.06.2014 Konuyla ilgili yayınlanan yönetmelik haberi için tıklayınız)

MEB “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Taslağı” yayınladı bu taslak incelendiğinde rehber öğretmenleri de ilgilendiren düzenlemelerde bulunmaktadır.

Taslakta en önemli değişikliklerden biri mevcut yönetmelikte ki “g) Bağımsız anaokullarına 1” fıkrasının kaldırılmasıdır. Taslak bu şekliyle kabul edilmesi durumunda bağımsız anaokullarına rehber öğretmen kadrosu verilmeyecektir.

Mevcut yönetmelikte rehber öğretmenleri ilgilendiren meddeler;

Rehber öğretmen norm kadrosu

Madde 13 – (Değişik : 17/1/2011-2011/1331 B.K.K.) Rehberlik ve araştırma merkezleri için; merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000’e kadar olan yerlerde 5, sonra gelen her 100.000 nüfus için 1 rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 50.000 olması halinde bir rehber öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Okul rehberlik servisleri için;

a) Özel eğitim okul ve kurumlarından öğrenci sayısı 25 ve daha fazla olanların her birine 1,

b) İlköğretim kurumlarından öğrenci sayısı 250 ve daha fazla olanların her birine 1,

c) Orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

d) Yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,

e) İlçe merkezindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenci sayısının az olması nedeniyle rehber öğretmen norm kadrosu verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1,

f) Pansiyonlu mesleki eğitim merkezlerine 1,

g) Bağımsız anaokullarına 1,

rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Buna, özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğerlerinde ise 500 ve 500’ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu eklenir. Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz.

Yeni taslakta ilgili maddede yapılan düzenleme;

Rehber öğretmen norm kadrosu

Madde 13 – Rehberlik ve araştırma merkezleri için; merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000’e kadar olan yerlerde 8, sonra gelen her 50.000 nüfus için 1 rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 25.000 olması halinde bir rehber öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Okul rehberlik servisleri için;

a) Özel eğitim okul ve kurumlarından öğrenci sayısı 25 ve daha fazla olanların her birine 1,

b)İlkokullarda öğrenci sayısı 300,

Orta okullarda öğrenci sayısı 200 ve daha fazla olanların her birine 1,

c) Orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

d) Yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,

e) İlçe merkezindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle rehber öğretmen norm kadrosu verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1,

f) Pansiyonlu mesleki eğitim merkezlerine 1,

Özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğerlerinde ise 500 ve 500’ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1,

rehber öğretmen norm kadrosu verilir.

[reklam]

Taslağın tamamı;

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI
OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN
NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 TASLAK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen ve yönetici norm kadro sayılarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarını kapsar.

Madde 3- Bu Yönetmelik,  25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  36 ncı ve 38 inci maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık; Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan; Millî Eğitim Bakanını,

          c) Örgün eğitim kurumu; okul öncesi, ilköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) ile orta öğretim düzeyinde eğitim ve öğretim yapan okulları,

d) Yaygın eğitim kurumu; örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği kurumları,

e) Diğer eğitim kurumu; örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlamak, ders ve yardımcı ders kitabı, ders notu yazmak, eğitim araç ve gereci üretmek, Bakanlığa veya diğer bakanlık ve kurumlara alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütmek, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerini vermek ve düzenlemek suretiyle eğitim ve öğretim etkinliklerine yardımcı ve destek olan taşra teşkilatı kurumlarını,

f) Tam gün tam yıl eğitim; meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 07.00-22.00 saatleri arasında yapılan eğitim ve öğretimi,

g) Yönetici; kapsama dahil okul ve kurumlarda, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen kadro unvanları ile bir bağlantı kurulmadan öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev kapsamında verilen müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlerini,

h) Norm kadro; kapsama dahil okul ve kurumlarda bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısını,

i) Yerleşim merkezi; il ve ilçe belediyesi sınırları içinde kalan mahaller ile köyleri,

j) Eğitim bölgesi; her yaştaki nüfusun eğitim ve öğretiminin sağlanabileceği değişik tür ve kademelerden oluşan okullarla öğretmenlerin meslekî eğitim ve sosyal gereksinimlerinin karşılanabileceği tesislerin bulunduğu bölgeyi,

k) Ders yükü; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Bakanlıkça belirlenen sayıdaki öğrenciden oluşan şube veya grupların dahil oldukları sınıflara göre öğretim programlarında gösterilen teorik ve uygulamalı ders saatlerinin haftalık sayısını,

l) Alan/Bölüm; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarının içeriğine uygun olarak bir veya birbirini tamamlayan ya da bağımsız birden çok atölyelerden/birimlerden oluşan eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

m) Atölye; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan öğretim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donatımı yapılmış eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

n) Laboratuvar; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yer alan derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla gerekli donanıma sahip eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

o) Eğitim Kampüsü: Birden fazla okul türünün aynı kampüste yer aldığı eğitim kurumlarını,

ifade eder.

 

Temel İlkeler

Madde 5- Bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullerin belirlenmesinde;

a) Okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi,

b) Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi,

c) Eğitim yönetiminin her sürecinde, edinilen çağdaş teknolojiden en etkin ve verimli biçimde yararlanılmasının gerekliliği,

d) Bir öğretmene düşecek haftalık toplam ders yükünün yasal boyutta öngörülen sınırlar içinde kalması,

e) Okul ve kurumların tür ve derecelerine göre her bir sınıf, şube veya gruptaki öğrenci sayısının uluslararası normlarda kabul edilen sınırlar içinde olması, temel ilke olarak dikkate alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Norm Kadro Belirlemeye İlişkin Hükümler

Müdür Norm Kadrosu

Madde 6- Kapsama dahil okul ve kurumların her biri için bir müdür norm kadrosu verilir.

a)      Aynı binayı kullanan bütün okullara, bir müdür normu verilir.

b)     Birden fazla okul türünün aynı kampüste yer aldığı Eğitim kampüsleri için bir Eğitim Kampüs Müdürü norm kadrosu verilir.

c)      Birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için bir müdür norm kadrosu verilir.

Ancak birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullara müdür norm kadrosu verilmez.

Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu

Madde 7- Kapsama dahil okul ve kurumlardan;

a) Yatılı veya pansiyonlu okullara,

b) Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan liselere,

c) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere beceri eğitimi için en az 100 öğrenci gönderen meslekî ve teknik öğretim okullarına,

d) Müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına,

bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir.

Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumlar için ise yukarıda belirtilen şartlarda sadece bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir.

 

Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu

Madde 8- Kapsama dahil okul ve kurumlardan;

a) Anaokullarında;

Öğrenci sayısı:

1) 100- 201’e kadar 1,

2) 201 ve daha fazlası 2,

b) İlkokullarda;

Öğrenci sayısı:

1) 150-501’e kadar 1,

2) 501 – 1001’e kadar 2,

3) 1001-2001’e kadar 3,

4)2001 ve daha fazla 4,

c) Ortaokullarda:

Öğrenci sayısı:

1) 401’e kadar 1,

2) 401 – 1001’e kadar 2,

3) 1001-1601’e kadar 3,

4)1601 ve daha fazla 4,

d) Ortaöğretim okullarında;

Öğrenci sayısı:

1) 401’e kadar 1,

2) 401 – 1001’e kadar 2,

3) 1001-1601’e kadar 3,

4)1601 ve daha fazla 4,

 

e) Özel Eğitim okul ve kurumlarında

Öğrenci sayısı: ,

1) 51’e kadar 1,

2) 51- 126’ya kadar 2,

3) Sonra gelen her 150 öğrenci için 1,

f) Mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile  mesleki eğitim merkezlerinde ;

Öğrenci -çırak-kursiyer sayısı:

1) 401’e kadar 1,

2) 401-1001’e kadar 2,

3) 1001 -2001’e kadar 3,

4) 2001 ve daha fazla 4,

 

g) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev alanlarına giren il veya ilçenin;

Nüfus sayısı:

1) 600.000’e kadar 1,

2) 600.001 ve daha fazla 2,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir,

Ayrıca, (f) bendinde sayılan kurumların dışındaki okul ve kurumlara;

1) Yatılı veya pansiyonlu olması,

2) Döner sermayeli olması,

3) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması ya da açık öğretim kapsamında yüz yüze eğitim yapılması durumunda ilave bir müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

Ancak, bir okul veya kurumdaki müdür yardımcısı sayısı hiçbir şekilde 7’yi geçemez.

 

Okul Öncesi Öğretmen Norm Kadrosu

Madde 9- Çocuk sayısı 10’dan az, 20’den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında oluşturulan her grup için bir öğretmen norm kadrosu verilir. Ancak, her bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup açılamaz. Tek ana sınıfı ve uygulama sınıfından oluşan sınıflarda çocuk sayısı en fazla 25′ e kadar yükseltilebilir.

Özel eğitim kapsamında açılan anaokulu ve ana sınıflarında çocuk sayısı;

1) 7’ye kadar 1,

2) 7-13’e kadar 2,

3) 13-19’a kadar 3,

öğretmen norm kadrosu verilir. Bundan sonraki norm kadronun verilmesinde aynı esas uygulanır.

İşitme ve görme engelliler hariç diğer engel gruplarında bu sayı bir misli artırılır.

 

Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu

Madde 10- a) İlkokullarda, öğrenci sayısı 10’dan az olmamak koşuluyla açılan her şube için 1,

 

b) Özel eğitim okul ve kurumları ile özel sınıflarda;

1) Görme, işitme ve ortopedik engellilere yönelik açılan her şube için 1,

2) Her tür ve kademede orta ve ağır düzeyde zihinsel engelliler ile otistikler için açılan her şube için 2,

3) Lise kademesinde hafif düzeyde zihinsel engelliler veya görme engelliler için açılan her şube için 1,

4) Birden fazla engellilere yönelik açılan her şube için alanın gerektirdiği engel durumu dikkate alınarak 2,

5) İş eğitim merkezleri ile iş okullarında açılan her grup  veya şube için 1,

 6)Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören öğrenci için hastane bünyesinde açılacak olan “Hastane Sınıflarına” Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen ilkokula 2,

7) Yatılı ve pansiyonlu özel eğitim okullarına grup gözetimi ve eğitimi görevi için 26 yatılı öğrenciye kadar 1, 26 dan sonrası için 2,

8) Rehberlik araştırma merkezlerine;

(A) Zihinsel engelliler için merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000’e kadar olan yerlerde 1, sonra gelen her 200.000 nüfus için 1,

(B) Görme engelliler için 1,

(C) İşitme engelliler için 1,

(D) Gezerek özel eğitim görevi için 1,

 

c) Görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilere yönelik açılan her anasınıfı için 1,

d) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan,

1) Bir derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı;

a) 10-20 olanlara 1,

b) 21 ve daha fazla olanlara 2,

 

2) İki ve daha fazla derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı;

a) 10-20 olanlara 1,

b) 21-40 olanlara 2,

c) 41-60 olanlara 3,

 

sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.

 

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu

Madde 11- Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü;

a)6-31 saate kadar 1,

b)31-42 saate kadar 2,

c)42’den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Ancak Fen lisesi, Sosyal bilimler lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, yatılı bölge ortaokulu ile özel eğitim okul ve kurumları eğitim bölgesi veya yerleşim merkezleri hariç; aynı yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınarak norm kadroları belirlenir. Belirlenen norm kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağılımı, o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanılarak her 21 saate bir norm kadro olacak şekilde yapılır. Yapılan dağılım sonucunda artan norm kadro olması halinde, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir.

 

Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu

Madde 12- Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde mesleki eğitim dersi dahil, haftalık toplam ders yükü;”

a) 15-45’e kadar 1,

b) 45-81′ e kadar 2,

c) 81-121′ e kadar 3,

d) 121-161’e kadar 4,

e) 161-201′ e kadar 5,

f) Ders yükünün 200’den fazla olması halinde her 40 saat için 1, öğretmen norm kadrosu verilir.

 

Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Ancak Mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumları hariç; Aynı yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınarak norm kadroları belirlenir. Belirlenen norm kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağılımı, o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanılarak her 40 saate bir norm kadro olacak şekilde yapılır. Yapılan dağılım sonucunda artan norm kadro olması halinde, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir.

Ders yükünün hesaplanmasında yüz yüze eğitim derslerinin ders yükü de dahil edilir.

 

Rehber öğretmen norm kadrosu

Madde 13 – Rehberlik ve araştırma merkezleri için; merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000’e kadar olan yerlerde 8, sonra gelen her 50.000 nüfus için 1 rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 25.000 olması halinde bir rehber öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Okul rehberlik servisleri için;

a) Özel eğitim okul ve kurumlarından öğrenci sayısı 25 ve daha fazla olanların her birine 1,

b)İlkokullarda öğrenci sayısı 300,

Orta okullarda öğrenci sayısı 200 ve daha fazla olanların her birine 1,

c) Orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

d) Yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,

e) İlçe merkezindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle rehber öğretmen norm kadrosu verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1,

f) Pansiyonlu mesleki eğitim merkezlerine 1,

Özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğerlerinde ise 500 ve 500’ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1,

rehber öğretmen norm kadrosu verilir.

 

Alan/Bölüm, atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu

Madde 14 – Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu, Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alanlarıyla ilgili öğretmen norm kadrosu içinde değerlendirilir.

Norm belirlenmesinde dikkate alınacak diğer hususlar

Madde 15 – Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

a) Müdür normu verilme şartlarını taşımayan hiçbir okul ve kuruma müdür yardımcısı normu verilmez.

b) Müdür yardımcısı normunun belirlenmesinde esas alınan öğrenci sayısına, o okula kayıtlı bulunan ana sınıfı, uygulama sınıfı, alt özel eğitim sınıfı öğrencileri de dahil edilir.

c) Alan/Branş itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında;

1) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o alan içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınır.

2) Öğretmenlerin; öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdekı makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınır.

3) Alan/Branşa göre öğretmen norm kadro belirlemesinde yöneticilerin girmiş olduğu ders yükü toplam ders saatinden düşülerek norma esas ders saati belirlenir.

d) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4’ten fazla grup oluşturulamaz.

Gruplar;

1) 9 ve 10 uncu sınıflarda 10-20 öğrenci için 1, 21-30 öğrenci için 2, 31 den fazla öğrenci için 3,

2)  11 ve 12 nci sınıflarda; 8-16 öğrenci için 1, 17-24 öğrenci için 2, 25-32 öğrenci için 3, 33 ve daha fazla öğrenci için 4, olacak şekilde oluşturulur.

3) Çıraklık eğitimi uygulanan yaygın eğitim kurumlarında;  İşletmelerde Mesleki Eğitim Ders yükü hesaplanırken meslek alanında bulunan kayıtlı toplam çırak sayısı,

12-40 çırağa kadar 1,

41-80 çırağa kadar 2,

81-120 çırağa kadar 3,

121-160 çırağa kadar 4,

161-200 çırağa kadar 5,

201-240 çırağa kadar 6,

241-280 çırağa kadar 7,

280-320 çırağa kadar 8,

321-360 çırağa kadar 9,

361 ve daha fazla çırak için 10,

 

Olacak şekilde gruplandırılır. 10’dan fazla grup oluşturulamaz.

e) Güzel sanatlar, spor liselerinin bölümler itibarıyla alan derslerinin ders yükü;

1) Öğrencinin öğretmenle bire bir çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her iki öğrenci için 6 saate kadar,

2) Koro eğitimi, çalgı toplulukları, atölye ve benzeri grup çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her grup için 10 saate kadar,

ilave edilerek bulunur. Ancak bir şube 3’ten fazla gruba ayrılamaz ve her grup 8 öğrenciden az olamaz. Bire bir çalışmayı veya grup çalışmasını gerektiren derslerin norm kadroları ayrı belirlenir.”

2) Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınır.

 

f) Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumların;

1) Müdür yardımcısı kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumların öğrenci sayılan ayrı ayrı ilave müdür yardımcısı verilmesini gerektiren özellikler ise birlikte değerlendirilir. Ancak verilecek müdür yardımcısı sayısı, bu kurumların tümü için hiçbir şekilde 7’yi geçemez.

2) Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınır.

Bu kurumların yönetici ve öğretmenleri, oluşumda yer alan her bir okul ve kurumun müşterek yöneticisi veya öğretmeni olarak değerlendirilir.

 

g) Aşağıda belirtilenlerden;

1) Ulusal projeler ile uluslararası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara veya protokollere göre proje uygulaması yapılan okul veya kurumlarda projenin uygulama süresiyle sınırlı olmak üzere ilgili alanın ders yüküne, sınıf, şube ve öğrenci sayısına ve il veya ilçenin nüfusuna bakılmaksızın bu projelerde görev alacak öğretmenlerin,

2) Taşımalı eğitim kapsamında öğretmenlerin okul ve kurumlara taşınması halinde bu eğitim kurumlarında görev alacak öğretmenlerin,

3) Yaygın eğitim enstitüsü, hizmet içi eğitim enstitüsü, mesleki ve teknik açık öğretim okulu, açık lise ve açık öğretim ortaokulu, 1 inci, 2 nci ve 6 ncı akşam sanat okulları, halk eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, bilim sanat merkezleri ile benzeri kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından bu Yönetmelikte düzenlenmeyen yönetici ve öğretmenlerin,

Norm kadroları Bakanlıkça belirlenir.

Ancak, (1) numaralı alt bent çerçevesinde belirlenen norm kadrolarda bulunan öğretmenler projenin sona ermesi durumunda, öncelikle görevli oldukları okul veya kurumda branşlarındaki açık bulunan öğretmen norm kadroları ile ilişkilendirilirler. Branşlarında açık norm kadro bulunmaması halinde ise görevli oldukları okul ve kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bırakılırlar.

 

Norm Kadro Belirlemeye Yetkili Birimler

Madde 16- Kapsama dahil okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak kurum, ilçe ve ilin teklifi üzerine Bakanlıkça belirlenir.

Norm Kadroların Onaylanması

Madde 17- Kapsama dahil okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları Bakanlıkça onaylanır.

İl milli eğitim müdürlükleri, Bakanlıkça onaylanan norm kadro çizelgelerini elektronik ortamdaki  veri tabanından alarak norm kadro onayına müteakip 15 gün içinde ilçeye, ilçeler de ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderir .

 

Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi

Madde 18– Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Nisan – Ekim aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda bu değişikliğe konu olan verilerin elektronik ortamdaki veri tabanında güncellenmesi durumunda norm kadroları yeniden belirlenir.

Yeni okul, kurum yapılması veya mevcut kurumlarda yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Nisan-Ekim ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü durumlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde ilgili atama ve yer değiştirme yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Norm Kadro Sayısının Değiştirilemeyeceği

Madde 19– Okul ve kurumların bu Yönetmelik uyarınca belirlenmiş olan norm kadro sayıları, 18 inci maddede belirtilen nedenler dışında değiştirilemez

Bilgi Verme

Madde 20- Okul ve kurumların norm kadro sayıları ve değişiklikleri onaylanmasını takiben bir ay içinde Bakanlıkça iller itibariyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Boş Kadro Tahsisi ve Kullanımı

Madde 21 Bakanlığımıza tahsis edilmiş bulunan serbest eğitim öğretim hizmetleri sınıfından öğretmen kadro sayısının bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öğretmen norm kadro sayısından fazla olması halinde fazla durumdaki boş kadrolar il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır.

Bu kadrolar;

a) 14 inci maddenin (g) bendinde belirtilen okul ve kurumların kadro ihtiyacının karşılanmasında,

b) 17 inci madde uyarınca norm kadro sayısının değişmesi halinde ihtiyaç duyulacak kadroların karşılanmasında,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77, 78 ve 108 inci maddelerini; göre bir yıldan fazla aylıksız izine ayrılma isteğinde bulunanlar (Muvazzaf askerlik için ayrılanlar hariç) ,

d) 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmeden önce atanmalarında,

e) Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan hükümler uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilenler ile yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen öğretmenlerin, görevlendirilmelerinden önce atanmalarında,

f) Kazanılmış hak aylıkları 1-4’üncü derecelerde olan öğretmenlerden 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile 30/12/1980 tarih ve 8/2175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, sağlık durumlarının öğretmenlik yapmalarına uygun olmadığı belirtilenlerin atanmalarında,

g) Her ilin öğretmen norm kadro sayısının % 5’ini geçmemek üzere personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında, Öğretmenlerin kanuni izin, diğer kanunlar uyarınca geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanmasında ve şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında

kullanılmak üzere Bakanlık onayı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine aktarılır.

 

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde okul ve kurumların norm kadroları belirlenir ve onaylanarak yürürlüğe konulur.

Okul ve kurumlarda görevli mevcut yönetici ve öğretmenler alanları itibariyle olmak üzere belirlenen norm kadrolarla ilişkilendirilir.

Bu işlemi takiben; Okul ve kurumların yönetici sayısının norm kadro sayısından fazla olması halinde, fazlalığın giderilmesinde ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2- Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan 1-4 sınıflı ilkokulların müdür yetkili öğretmenleri, o okuldaki öğretmenler için belirlenen norm kadro içinde değerlendirilir.

Geçici Madde 3 – Bu Yönetmelikle öngörülen norm kadroların onaylanıp yürürlüğe konulmasına kadar mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 22

16.7.1999 tarihli ve 99-13184   Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 23

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşleri alınan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24

Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu  yürütür.

 

Rehber öğretmen norm kadrosunda değişiklik durumu” için 23 yorum

 1. Rehberlik hizmetleri elbetteki okul öncesi çağda başlamalıdır.Ancak o çocuğa hizmet,.erken eğitim hep masal.rehberlik öğretmenleri anaokullarına rahat etmek için geliyor.Yiyip içip oturuyorlar.İdareci olduklarında veliye okul,beslenme işleyiş ,eğitim durumları ile ilgili yeterli, bilgiler veremiyorlar,öğretmen raporlu olunca idareci derse girmiyor,anaokulların yapılırken fazla oda yapıılmadığındam başka kişilerin odalarını paylaşıp akşama kadar telefonla konuşup duruyorlar.belki iyi niyetle hizmet edenler de vardır.genellikle çay çorba kahve muhabbet…….

  1. isteğiniz oldu rehber öğretmenlerin sizin yerlerinizde gözü yok her yerde rahatlar çünkü barışıklar milletin çayında çorbasında nedense hep gözü olanlar rehber öğretmenlere cephe alıyor ileri geri konuşuyorlar okul öncesinde rehber öğretmen gerekli siz yeme içme işiyle onlar gelişimiyle ilgileniyorlar fark bu.

 2. anaokullarındakı rehber öğretmenler 2 senedir boş geziyorlar inancı var sanırım bazılarında.. bu hem bıze hem öğretmenlık meslegıne hakaret olur. ayrıca velılere sormak gerekırse onlar bu uygulamadan son derece memnun bnm velılerım yaptıgım testlerden dolayı cok memnunlar. her fırsatta benımle iletişim kuruyorlar. sımdı ben gidersem emınım kı en cok ta onlar uzulecektır.. bu uygulama gerçekleşirse bizler adına verilmiş en yanlış karar olcaktır. ancak zaten rehberliğin ne olduğunu anlayamamış bir ülkede yaşamak çok çok daha acıdır..

 3. anaokullarında rehberlik bir anlamda önleyici rehberlik gibi,iş işten geçmeden yanlış aile tutumlarına,yapılan diğer yanlışlıklara engel olunabiliyor.Sorun en başından önlenmiş olabiliyor. Bunu büyüklerimizin farketmesi gerek.

 4. arkadaşlar derneğin sitesinden direk alıntı yapıyorum lütfen destek olup görüş bildirelim sanırım 15 inde yönetim kurulu toplanacak ardından da bakanlığa görüş bildirilecek miş.

  “Meslektaşlarımızın Yönetmeliğin ilgili maddesi ve tamamına ilişkin önerilerini 15 Aralık 2013 tarihine kadar pdrder@yahoo.com adresinden veya derneğimizin facebook sayfasından iletmeleri, ilgili Yönetmeliğin mesleğimiz açısından son şeklinin verilmesine katkı getirecektir.”

 5. Bağımsız anaokulunda çalışan bir rehber öğretmen olarak norm kadronun kaldırılmasına çok şaşırdır. Ana okullarında rehber öğretmenin gerekliliği tartışmaya sunulacak bir konu değil. 3. yılım benim ve öğrenci sayısı 500 ü aşan bir okulda çalışıyorum. En önemlisi her yıl en az 50 ye yakın tırnak yeme, parmak emme, sosyal gelişim problemleri ve gizlenen yada görülmeyen hiperaktivite, öğrenme güçlükleri ve çeşitli davranış sorunları saptanmış ve çözüm için desteklenmiştir. Daha bir çok çalışma yapılmış ve yapılmaktayken ki bunların çoğu rehber öğretmen yokken esgeçilmekteyken bu karar neden alınmak istenmekte anlayamıyorum. Bu okullarda rehberlik alanında program, etkinlik, test ve meteryallerle desteklenmesi gerktiğini düşünürken ters köşe yapılacağı aklımdan geçmezdi. Eğitim sistemimize yakışır bir taslak emeği geçenleri tebri ederim !

 6. Anaokulunda Rehber öğretmenliğinin norm kadrosunu kaldırmak inanılır gibi değil. Bundan daha vahimi de ilköğretimdeki sayı sınırlamasının artması. Şuan öyle ilçeler var ki 7-8 okuldan sadece birinde rehber öğretmen var. Onu da diğer okullara da göndermeye çalışıyorlar. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ben de şuan iki ayrı okula daha gidiyorum hem de ayrı beldeye yolluk falanda lafını eden yok. Gittiğim her yerde de her iş eksiksiz isteniyor. Sadece kahroluyorum. Ne yazayım bilmiyorum. Bunları kim hangi düşünce ile yapıyor………….. PDR dernekleri ve Sendikalar ne iş yapıyorsunuz ????????

 7. Anaokullarında rehber öğretmen normunun kaldırılıyor olması çok çok yanlış. İşletme yönetmiyorsunuz devlet yönetiyorsunuz. Koca bir bakanlığın icraatları bu kadar yazboz tahtasına dönüşmemelidir. Küçük bir işletmede yapılan değişikliklerin geri dönüşünü çok çabuk alabilirsiniz. Ancak böyle büyük bir kurumda geri dönüşler çok geç olur. Yapılan yanlışlıklar çok büyük zararlara neden olur. İnsan yetiştiriyoruz. Lütfen!

 8. biz veliler için rehber öğretmen veya kosunda bize destek sağlayacak birilerine ihtiyaç duyuyoruz.anaokulu vb çocuklarımız gözden çıkarılıyor sanki,anaokullarından rehber öğretmen normu kaldırılmamalı.

 9. değerli arkadaşlar daha önce yorum yapmıştım bu yorumlar belki yerine ulaşamıyabilir .Ben kendim Temel Eğitim Genel Müdürlüğünü aradım konu ile ancak norm işlerine tamamen insan Kaynakları Genel müdürlüğünün baktığını söylüyorlar.İnsan kaynaklarında norm işlerine bakan grub başkanlğının telefon numarası 0312 4131416 bu durumda rahatsız olan arkadaşlar arasın lütfen

 10. peki anaokulllarında halihazırda çalışanlar ne olacak.norm fazlası diye atacaklarmı başka okula

 11. Bağımsız anaokullarından rehber öğretmen normunun kaldırılması ne kadar yanlışsa ilkokulların normunun 300 öğrenciye çıkarılması da okadar yanlış. En azından ilkokul normuda ortaokul gibi 200 öğrenci olabilirdi. Şu anki norm 250 olduğu halde pek çok ilkokulun rehber öğretmen normu yok. Kriz odaklı rehberlikten ne zaman vazgeçeceğiz bilmiyorum. Sorunların temelden çözülmesi için anaokulundarehber öğretmen normu olmalı.İlkokulda da norm en fazla 200 öğrenci hatta 150 öğrenci olmalı

  1. destekliyorum,kriz odaklı rehberlik anlayışı cözüm değil,problemi ertelemek,daha sonra yap et demektir ,daha güçlü bir şekilde..

 12. Bağımsız Anaokularından Rehber öğretmen normunu kaldırmak demek;Çocukların engelli olarak hayat yolcuguna başlatmak,öylecede yaşamalarını istemektir.başka bir anlamı olmasa gerek 0-6 yaş dönemi kıritik bir dönem,çocugun yaşayacağı hayatın temellerini,köklerini oluşturuyor diye öğretmişlerdi.Ayrıcada yaşayarak gördük,çocuklar yanlış anne baba tutumlarının insafına mı bırakılmak istenmekte veya anne babalar bir şekilde alaçakları rehberlik yardımından mahrum mu bırakılmak istenmektedir,ya çocuk hakları bakımından nasıl görülmelidir.Onca yapılan anaokulu rehberlik proğramı çalışmaları ne olaçak ya norm verilirken ki sebepler ne zaman ortadan kalktı ,hangi rehber öğretmen vey a kimlerin görüşü alınarak bu taslak oluşturulmuştur merak ediyorum yinede hayırlısı mevlam neylerse güzel eyler…

 13. okul öncesi kurumlarda bu işin gerekliliğini en başta okul öncesi öğretmenleri istiyorlar ancak rehber öğretmlenler atandıktan sonra kendilerine koplekse kaptırdılar doğru bildikleri çoğu şeyin yanlış olduğunu görmeye başladılar.Eksikliklerinden dolayı ailelere bir şeyler anlatamadılar veli seminerleriyle rehber öğretmenden öğrendiğ şeylerle velilerin okul ncesi kurumlarında beklentileri arttı.Bu beklentilere cevap veremez hale geldiler.Örgün eğitim gören okul öncesi öğretmenleri akademik olarak biraz iyi sayılırlar ancak bu kurumlarda çoğunluk olarak açıköğretim mezunlarının olması eğitimi çıkmaza sokmaktadır.Akademik olarak güçlü olan rehber öğretmenlerden bu kurumdaki yöneticileri ve okul öncesi öğretmenleri rahatsız ettiğini düşünüyorum.Bu kurumlara son yıllarda rehber öğretmenlerinde yönetici olması birilerini rahatsız etmiştir.erkek rehber öğretmenlerin varlığı özdeşim çağındaki çocuklar içinde büyük bir fırsattır.eğitimin temeli çocuklukta başlar aile eğitiminde başlar önleyici rehberlik kapsamında okul öncesi kurumlarındaki rehber öğretmlen kadrolarının çok gerekli olduğunu düşünüyorum.saygılar

 14. Arkadaşlar daha 2 yıllık geçmişi olan bir uygulama neden oldu da hemen değiştirildi. herhalde sabah kalktılar ve rehber öğretmenin ne işi var şu anaokulunda dediler. Ya anaokulunda norm vermeyecekseniz neden 2 yıl önce verdiniz, neden milleti atadınız, neden anaokulları için rehberlik programı oluşturdunuz ve ayrıca görüş istediniz. Şayet diyorsanız rehberlik anaokulu için bir lüks! o zaman öğrencinizi en başından beri birşeylere layık görmüyoruz anlamına gelir. Arkadaşlar görüş yazalım. herkes görüşünü mebbis üzerinden paylaşsın.Uygulama yanlış ve ben taslakta unutulmuş olmasını temenni ediyorum.

 15. Bgmsz anaokulundan rehber öğretmen normunu kaldırmak kiminle görüşülerek alınmış bir karar veya taslak yoksa yönetici ve idarecilerin-mi gerçi nedense göze batıyoruz kabullenilmekte güçlük çekiliyoruz,elmayla kirazın kıyaslanması gibi kıyaslanıyoruz ,diğer branşların çok azı hariç nedense kıskanılan bir alan rehberlik ,sormaktan ,öğrenmekten,danışmaktan yardım almaktan dolayı kendilerini kötü hissediyorlar yanlışa devam ediyorlar ,eksiklik gibi görüyorlar rehberlik servisinden yararlanmayı,öğrenciyi suçlamamız isteniyor,kızmamız ha keza ilginç bir eğitim ordusunun içerisindeyiz anlayacağınız hayırlısı.
  meb deki yöneticiler rehberlikle alakası olmayanlar üstlerine iş yapıyor gözükme telaşındalar problemler gizleniyor okul raporları üst kademelere kendilerine sorun çıkar mayaçak tarzda gönderiyorlar rehber öğretmen norm da hazırlanırken böyle olmuştur diye düşünüyorum vesselam.

 16. her kurumda öğrenci sayısı ne olursa olsun rehber öğrt her eğitim seviyesinde özelliklede anaokulunda mutlaka olmalı.

 17. Okuloncesi kurumlarında rehberlik normunun kaldırılmak istenmesini anlayamıyorum. Kendimizi iyi anlatamadigimizi dusunuyorum.Bence sesimiz bu konuda daha gür çıkmalıdır. MEB de yönetmeliğin açıklandığı kısıma görüşlerimizi memnuniyetsizligimizi yazalım. Bana dokunmayan yılan bin yil yasasın demeyelim.

 18. okulöncesi dönemde özellikle ailelerin profesyonel bir psikolojik danışma ve rehberlik hizmetinden yararlanmaları gereklidir. Ve bu çalışmalar yeni programlar ile desteklenmelidir. Bu nedenle; anaokullarında rehber öğretmen norm kadrolarının yeni yönetmelikte de var olması gerekir. bunun için herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir