Proje ve Performans Ödevlerinin Hazırlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Karşılaşılan güçlükleri analiz etmek ve çözüm önerilerimizi paylaşabilmek için öncelikle proje ve performans görevlerini açıklamanın gerekliliğine inanıyoruz. Genel tanımı itibariyle;

 PERFORMANS GÖREVİ

Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, araştırma gibi öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinimsel becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmalar olarak tanımlanabilir.

Öğretmen rehberliğinde yapılır.

Performans Görevi Nasıl Olmalı?

 • Performans görevleri öğretmen gözetiminde verilmelidir.
 • Araştırma ve veri toplama hazırlıkları sınıf dışında gerçekleştirilebilir.
 • Ürünü oluşturma ve sonuçlandırma aşamaları sınıf içinde gerçekleştirilmelidir.
 • Öğrencinin performans görevini yaparken sergilediği performans, öğretmen tarafından gözlenebildiğinden süreç daha sağlıklı değerlendirilir.

 

Performans Görevi için yapılabilecek çalışmalar

 • Deney yapma
 • Önceden hazırladığı malzemelerle sınıf içinde bir ürün (poster, resim, el işi, vb.) ortaya koyma
 • Sınıf içinde kompozisyon, öykü, şiir vb. yazma
 • Yaptığı araştırmayı (röportaj, anket, gözlem, vb.) sınıf içinde sunma

 

PROJE GÖREVİ

Öğrencilerin ilgi duydukları bir konuda ya da alanda, inceleme, araştırma, yorumlama, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla bireysel ya da grup olarak  gerçekleştirdikleri, ve yazılı ya da çeşitli yollarla sundukları, performans görevlerine göre daha uzun süreli, etkinliklerdir.

Proje hazırlamada yapılabilecek çalışmalar

 • Koleksiyon oluşturma ve sınıflama (böcek, taş, yaprak, fotoğraf vb.)
 • Gözlem yapma (çevre kirliliği, su kaynaklarının kullanımı, bitki ve hayvanların yaşam süreçlerinin çeşitli açılardan gözlenmesi vb.)
 •  Röportaj (Aile bireyleri, akrabalar, belli mesleklerdeki insanlar, gaziler, yerel yöneticiler vb.)
 •  Tasarımlar (teknolojik icatlar, prototipler, maketler vb.)
 • Planlar ya da öneriler (gezi planı, mesleki öneri)
 • Yaratıcı drama (tiyatro, gösteri, vb.)
 • Yardım amaçlı çalışmalar (yaşlılara yardım, sokak çocukları ile ilgili çalışmalar vb.

Tüm çalışmalar raporlaştırılarak sunulur.

Projeler nasıl olmalı?

 • Öğrencilerin sorunları ve ilgileri çerçevesinde seçilmeli
 • Öğretmen, işbirliği ve rehber rolü üstlenmeli
 • Öğrenci ürünleri üzerine odaklanmalı
 • Öğrencileri yaratıcı, estetik ve bilgi yönünden zengin ürünler geliştirmeye teşvik etmeli
 • Bulgular öğretmen ve sınıfın ötesinde bir izleyici grupla paylaşılmalı

 

Performans Görevlerinin ve Projelerin Olumlu Yanları

 1. Öğrencilerin problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılık ve araştırma becerilerini geliştirir.
 2.  Sosyal becerileri geliştirir
 3. Bağımsız çalışma/düşünme becerilerini geliştirir
 4. Özgüveni ve özsaygıyı arttırır
 5. Öz disiplini arttırır, sorumluluk duygusunu geliştirir
 6. Kişisel yetenek ve ilgilerin keşfedilmesine yardımcı olur
 7.  Akademik standartlara ve amaçlara yöneltir
 8. Disiplinler arası bağlantılar kurmayı sağlar
 9. Konunun derinlemesine incelenmesine olanak sağlar
 10. Çalışma alışkanlıklarını geliştirir
 11. Öğrenme sürecini hızlandırır ve zenginleştirir
 12. Öğrenileni pekiştirir; öğrenme güçlüğü çeken çocuklara destek sağlar
 13. Zamanı doğru kullanmayı öğretir
 14. Akademik başarıyı arttırır
 15. Öğrenmenin okul dışında da gerçekleştiğini öğretir
 16. Velileri çocuklarıyla ilgili olmaya ve sürece katılmaya teşvik eder
 17. Teknolojiyi kullanma fırsatı sağlar; yeni materyalleri öğrenmeye yardımcı olur.

 PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

 1. Öğretmenlerin konuya yeterince hakim olmamaları nedeniyle rehberlik yapamaması
 2. Kullanılacak malzemelerin maliyetinin veli tarafından külfet olarak görülmesi veya temin edilmemesi
 3. Performans görevlerinin internet üzerinden hazır olarak elde edilmesi ve üretkenliğin köreltilmesi
 4. Öğrenci katkısının az olması ve çalışmaların veliler tarafından hazırlanması
 5. İçerik yerine biçimin ve görselliğin ön plana çıkarılmaya çalışılması
 6. Zaman alıcı olması, öğrencilerin okul dışı zamanlarını planlamakta güçlük çekmesi.
 7. Alt bilgileri eksik,aile içindeki eğitimi yeterince alamamış,hayal gücünden yoksun ya da kelime dağarcığı yetersiz öğrencilerin üretkenlik konusunda akranlarından geri kalıyor olması.
 8. Öğrencilerin tek bir konuya yönlendirilerek,ilgisi dışında bir görevi yerine getirmek zorunda bırakılması.
 9. Öz değerlendirme ya da akran değerlendirme çalışmalarını yapacak yetkinliğe sahip olmayan öğrencilerle çalışılmak zorunda kalınması

Bu güçlüklerin giderilmesi için öncelikle Performans Görevlerinin ve Projelerin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenlere  göz atmalıyız.

KARŞILAŞILAN SORUNLARI GİDERMEDE ÖĞRETMEN- VELİ VE ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI

ÖĞRETMENE DÜŞEN GÖREVLER:

 • Önerilecek Performans görevlerinin ve projelerin öğrenci düzeyine uygun olmasına dikkat edilmesi
 • Performans görevlerinin ve projelerin belirlenmesinde okulun bulunduğu çevrenin dikkate alınması,
 • Velileri masrafa zorlayacak performans görevlerinin ve projelerin verilmemesi
 • Performans görevlerinin ve projelerin öğrencilerin ilgilerine ve öğrenme ihtiyaçlarına/eksikliklerine yönelik olarak belirlenmesi
 • Her öğrencinin aynı görevi alması için zorlanmaması.
 • Bir veya birkaç ders için öğrencinin kendisi tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda yaptığı uygulamalar ve diğer çalışmalar arasından seçtiği veya tüm çalışmalarının toplandığı, öğrencinin kendi gelişimini, öğretmen ve velinin de öğrencinin gelişimini izlemesine ve değerlendirmesine olanak sağlayan dosya olan ÖĞRENCİ ÜRÜN(SEÇKİ) DOSYASI nın hazırlatılması.

 Öğrenci ürün (seçki) dosyalarının yararları

 1. Planlı ve titiz çalışma alışkanlığı kazandırır.
 2. Öğrencinin kendi gelişimini izlemesi açısından faydalıdır.
 3. Öğretmenin ve velinin, öğrencinin hem gelişim sürecini hem de ortaya koyduğu ürünleri inceleyebilmesini sağlar.
 4. Öğrencinin kendi koyduğu hedeflere ulaşıp ulaşamadığının denetlenmesine olanak verir.
 5. İlgi ve yeteneklerin keşfine imkan sağlar.
 6. Ailelerin sürece katılımını sağlar.
 7. Sorumluluk bilinci kazandırır.

 VELİLERE DÜŞEN GÖREVLER:

 • Sürece maddi ve manevi destek sağlamalıdır.
 • Öğrencisi için gerekli çalışma koşullarını hazırlamalıdır.
 • Öğrencinin çalışmasında ona sadece rehberlik etmeli ama çalışmanın öğrencisinin özgün ürünü olmasını engellememelidir.

ÖĞRENCİLERE DÜŞEN GÖREVLER:

 • Öğretmeninin rehberliğine değer vermelidir.
 • Verilen yönergeleri takip ederek,planlı çalışmalıdır.
 • Bu çalışmanın kendi gelişimi üzerindeki etkisine inanmalı ve çalışmalarını bu bilinç içinde yapmalıdır.
 • Aldığı sorumluluğu yerine tam olarak getirmelidir.
 • Hazıra konmaktan kaçınmalı, interneti sadece bilgiye ulaşma aracı olarak kullanmalıdır.

 SÜREÇTE MEYDANA GELEBİLECEK SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

1.  Yönergelerin yeterince açıklayıcı olmaması. Çözüm; öğretmenin hazırladığı yönergede 2009/37 sayılı genelgeyi de inceleyerek, açıklayıcı ve yönlendirici bir yönerge hazırlaması.

2.  Öğretmen-veli- öğrenci bir bütün olarak bu süreçte görev almalıdır. Birinin eksikliği bile ortaya konacak üründe yoksunluğa neden olacaktır

3.  Süreç tamamlanmadan öğretmenlerin rehberlik çalışmalarında bulunması ve süreci yakından takip etmeleri.

4.  Değerlendirme yaparken yaşanan sorunlar;

   Değerlendirme sürecinde görülebilecek hatalar

 • Değerlendiriciden Kaynaklanan
 • Halo etkisi
 • Öznellik hatası
 • Tanımama hatası
 • Zıtlık hatası
 • Karşılaştırma hatası
 • Önyargı
 • Abartma veya yumuşatma hatası
 • Sabit tepki hatası
 • Bellek etkisi

Değerlendirme Sürecinde Görülebilecek Hataları Azaltmak İçin NelerYapılabilir?

 1. Değerlendiricilerin eğitilmesi
 2.  Birden çok değerlendirici kullanılması
 3. Uyumu yüksek değerlendiricilerin kullanılması
 4. Değerlendirme ölçeklerinin kullanılması
 5. Puanlamanın olabildiğince ayrıntılı (analitik) yapılması
 6. Davranışsal ölçütlerin somutlaştırılması

5. Ölçme Araçlarının Geliştirilmesinde Sorunlar, Öneriler

Ölçme araçları düzenlenirken başlıca iki sorun karşımıza çıkıyor. Bunlar:

Ölçme araçları öğretmen tarafından tek başına mı geliştirilecek?

Öğretmen, başkaları tarafından geliştirilen (!) ölçme araçlarını mı kullanacak?

 

Öneri: Okul, il veya ilçe düzeylerinde zümre öğretmenlerinin birlikte geliştirdikleri ölçme araçlarının kullanılması gerekir. Özellikle de öğretmen kendi sınıf düzeyini bilerek ölçme aracını kendisi üretmelidir.

 

6. Ölçme Araçlarının Puanlanmasında Sorunlar, Öneriler

 

Mevcut ölçme araçlarında, tüm ölçüt davranışların eşit ağırlıklı olduğu kabul edilmektedir.

Bir performansın ortaya konmasında alt ölçüt davranışların eşit ağırlıkta olması mümkün değildir.

ÖNERİ:  Görgül çalışmayla (regresyon, vb.), performansın alt ölçütlerinin ağırlıklarının belirlenmesi ve puanlamanın bu ağırlıklar dikkate alınarak yapılması gerekir.

 

7. Ölçme değerlendirmenin eksik kalan yanları, öneriler

Öğrencinin öğretmeni değerlendirmesi

Velinin öğrenciyi değerlendirmesi

Velinin öğretmeni değerlendirmesi

 Öneri:

Bu konuda gerekli eğitim çalışmalarının yapılması, ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, mevcut ölçme değerlendirme araçlarından yararlanılması gerekir

8.Kazanımlarla ilgili sorunlar, öneriler

Kazanım: Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla öğrencinin kazanması beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerlerdir.

Tipik davranışların ölçülmesi ve değerlendirilmesi

(okula, derse, öğretmene ilişkin tutumlar; ilgiler; kişilik özellikleri -sorumluluk, benlik algısı, vb.)

9. Mevcut karnelerle ilgili sorunlar, öneriler

Türkçe=85 (veya 4)  puan ne anlama gelir?

Türkçe dersinde öğrencilerin sahip olması gereken çok çeşitli beceriler (okuduğunu anlama, dinleme, konuşma, yazma vb.) vardır. Tüm becerilerin  tek bir puanla ifade edilmesi alt becerilerin bu puanla temsilini ortadan kaldırmaktadır.

Öneri: Karnelerin bu becerilere uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekir.

 

KONU:   Öğrenci Proje ve Performans Görevlerinin Hazırlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerinin Paylaşılması

HAZIRLAYANLAR: Funda MENEKŞE,Gürsel YILDIRIM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir