Özel eğitim okullarında yaşanan rehberlik norm sorunu

Haziran ayında yayınlanan yeni norm kadro yönetmeliğinin 21.maddesinin 2.bendi a fıkrasında rehberlik alan öğretmeninin norm kadrosu “Özel eğitim kurumlarında (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim okulları dahil) toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1 rehberlik normu verilir.” şeklinde ibare olmasına rağmen aynı binada (ilkokul, ortaokul ve mesleki eğitim merkezi) yer alan 3 rehberlik normu teke düşürülmüştür. Baştan beri uygulamanın yanlış olduğunu çünkü özel eğitim okullarında her kademe için birer rehber öğretmenin fazla olduğunu bu tür okullarda öğrenci sayısının çok fazla olmadığı her defasında dile getirilmesine rağmen yeni yönetmelikle düzenleme yapılmış ve özel eğitim okullarında rehberlik norm kadrosu 1’e düşürülmüştür.

Aynı binada 3 kademesi olan okullardaki 3 rehber öğretmenden hangisinin kalacağı net bir biçimde izah edilemediği için Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41.maddesinin 3.bendinde “Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.” İbaresine rağmen bakanlık bu üç kademesi bulunan okullarda rehberlik normu belirlerken öğrenci sayısı fazla olan kademeye 1 rehberlik normu vermiştir. Bakanlık bu tür okullardaki müdür yardımcılığı için norm kadro belirlerken toplam öğrenci sayısını baz alırken, rehberlik alan normunu belirlerken neden kademelerdeki öğrenci sayısı fazla olan kademeye norm verdiğini ise açıklamamıştır. Örneğin ilkokulda 30, ortaokulda 50, mesleki eğitim merkezinde 90 öğrencisi bulunan hafif düzeyde zihin engelliler okulunda rehberlik normunu, öğrenci sayısı fazla olduğu için mesleki eğitim merkezine vermiştir. Bu durumda iki kademede yer alan rehberlik alan öğretmenleri hizmet puanı üstünlüğüne bakılmadan norm fazlası olmuşlardır.

Bakanlığın norm kadro birimi ile yapılan görüşmede, norm verilirken tek kıstasın öğrenci sayısı olduğu, öğrenci sayısının fazla olduğu kademeye norm verilirken o kademe yer alan rehberlik alan öğretmenine norm verilmediği; öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 41.maddesinin 3.bendeki ifadeye dayanarak il milli eğitim müdürlüklerinin o tür okullarda bulunan rehberlik alan öğretmenlerinin en kıdemlisinin okulda norm içerisinde kalması için bir çalışma yapması gerektiği (komisyon kurularak) ifade edilmiştir. İl milli eğitim müdürlükleri ise norm verilen kademedeki rehberlik alan öğretmenlerin norm içerisinde kaldığını, böyle bir çalışmanın kendi inisiyatifleri içerisinde olmadığını belirtmektedirler. Bakanlık ile il milli eğitim müdürlükleri arasında yaşanan bu uyuşmazlık ya da görüş alınamaması durumu kıdemli rehberlik alan öğretmenlerini mağdur etmektedir. Bakanlık haziran ayında yayınlanan yeni norm yönetmeliğinden bu yana mağdur olan rehberlik alan öğretmenlerinin moral ve motivasyonlarını düşürmüştür. Yapılan bu haksız uygulama neticesinde konu ile ilgili bakanlığa davalar açılmış ve rehberlik alan öğretmenleri norm fazlası muamelesi görüp tayin talebinde bulunulması istenmiştir.  Bu aşamada bakanlık yeni norm kadro yönetmeliğinde özel eğitim okullarındaki rehberlik alan normu belirlenirken okulun toplam öğrenci sayısına bakarak kademeye değil okula norm verilmesinin açıkça ifade etmesi ve bu muğlak durumu netleştirmesi gerektiği ortadadır.

Bir eğitim sendikasının bu yanlış uygulamanın yarattığı sıkıntıyı bakanlığın görüşüne 6 Aralık 2014 tarihinde sunmasına rağmen bakanlık halen bir görüş belirtmemiştir. Ocak ayında yapılacak 15 bin öğretmen atamasından önce bakanlık norm güncellemelerini tekrar açacak olması nedeniyle özel eğitim okullarında yaşanan rehberlik norm sorununu düzeltmesi ve arkadaşlarımızı daha fazla mağdur etmemesi beklenmektedir.

Yaşar DİLBER
Rehberlik/Psikolojik Danışman
Türk PDR Derneği Bursa Şb. SekreteriBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir