Okulda disiplin anlayışı nasıl olmalıdır?

Her okul kendine özgü bir disiplin anlayışı vardır. Bir kurumun disiplin anlayışı diğer bir kurumun disiplin anlayışı ile uyuşmaz. Genelde birçok kişi bu bakış açısında hem fikir olsalar dahi pratik hayatta disiplin anlayışını kısır bir çatı altında toplamaktadır.

Disiplin eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Doğru kullanıldığında disiplin anlayışı öğrencinin eğitiminde ve öğretiminde büyük bir katkı sağlar. Yanlış kullanıldığında ise bireysel ve toplumsal zararlara yol açar.

Bir çok eğitimci yanlış disiplin anlayışı sergilediği için ne yazık ki birçok öğrenicin eğitimden uzaklaştırdığının ve dünyalarını yıktıklarının farkında değiller.

Eğitim öğretimin açsından önemli olan eğitimde disiplin konusunda yüzlerce makale yazıldı, kitaplar derlendi. Bu konuda yeteri kadar bilgi olmasına rağmen uygulamada yanlışlıklar görülmektedir. Buda gösteriyor ki eğitimcinin ideal davranışları yapabilmesi ve destek görebilmesi için okulunda öncelikle ortak bir disiplin anlayışı başka bir ifadeyle uygun bir okul kültürü oluşmuş olması gerekmektedir. Yazımın hedefi de bu ortak anlayışın nasıl olması gerektiği üzerinedir.

Öncelikle her işte olduğu gibi eğitimsel disiplinin sağlanmasında da hakiki manada niyetimiz olmalıdır. Tecrübeler gösteriyor ki birçok eğitimci disipline önem verirken bu önemi davranışlarında göstermiyor.

Hakiki manada eğitimsel disiplin anlayışının oluşmamasının bazı temel nedenleri vardır. Bunlar;

Birincisi eğitimsel disiplinin ne olduğunu bilmiyor yada bunu öğrenmek için çaba harcanmıyor olabiliriz. Daha çok kulaktan dolma bilgiler ile yetinmiş yada aileden-öğrencilik yıllarımızdan kazandığı tecrübeler ile disiplin anlayışı geliştirmiş olabiliriz. Bunun kanıtı olarak ?Bizim zamanımızda hiç böyle değildi.? gibi yakınmalar duyabilirsiniz. Unutmayalım ki bizim zamanımızda cep telefonu, internet ve televizyonda yoktu. Üstelik araştırıldığında görülecek ki bizim zaman önceki zamanlara göre de kötüydü.

İkincisi öğretmenlik mesleğinin önemini kavrayamamış olabiliriz. Öğretmenlik mesleğinin önemini bilen kişi yaptığı her davranışın ve söylediği her sözün öğrencileri ne şekilde etkileyeceğini bilir.

Üçüncüsü  mesleğimizi sevmiyor olabiliriz. Dolayısıyla yaptığımız işten mutlu değilizdir. Bütün çalışmalar ve uygulamalar angarya gelebilir. Buda öfkeli ve huzursuz öğretmen ve idareci tipi oluşmasına neden olabilir.

Dördüncüsü idareci ve öğretmenin kişilik olarak sabırsız ve öfkeli olması ki öğretmenlik mesleğinde bunun tam tersi olması beklenir.

Beşincisi hemen sonuç almak istiyor olabiliriz.

Altıncısı cımbızlama yaklaşıyor olabiliriz. Eğitimde disiplin anlayışı bir bütündür. Disiplinde bir uygulamayı yapıp diğerini uygulamamak faydalı olmayacaktır. Örneğin; İdare ve öğretmen olarak ortak bir disiplin kararı aldınız, ancak bunu öğrencilerle sebepleriyle birlikte paylaşmadınız sonuç başarılı olmayacaktır. Diyelim ki öğrenciler ile paylaştınız. Ama bu sefer ortak hareket etmediniz. Yine başarısız olacak. Diyelim ki ortak hareket ettiniz. Bu seferde öfkenizi karıştırdınız. Yine başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Kısaca eğitimde disiplin uygularken bütüne dikkat etmek gerekir. Bir disiplin ilkesini uygularken bir başka ilkeyi devre dışı bırakmamak gerekir.

Okulda ortak bir disiplin anlayışı oluşturmaya çalışırken yukarıda yazılan bu engelleyici nedenler ve davranışlar göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.

 

Okulda Disiplin Anlayışı Nasıl Olmalıdır?

Eğitimsel disiplin amaçlanırken her yaş döneminin ihtiyaçları ve özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. İlköğretim ile orta öğretim de disiplin anlayışı bu yönden farklı olacaktır. İlköğretim, ortaöğretim ve üniversiteyi kendi aralarında disiplin yaklaşımı açısından basit bir kıyaslama yapacak olursak, en zor ve katı disiplin orta öğretim de yaşanmaktadır. Bunun nedeni ergenlik döneminin aşılması gereken fırtınalı özelliğidir. Buda gösteriyor ki eğitimsel amacı öğrencinin gelişim özelliklerine uygun olarak biçimlendirmeliyiz.

Öğrenciler genelde kurallara karşı çıkmaz eğitimcinin kuralları uygulama biçimine karşı çıkar. Kuralları uygularken  taviz vermemek, ama muhatabımızın tecrübesiz bir öğrenci olduğunu da bilerek onur kırıcı davranışta bulunmamak gerekir. Genelde eğitimciler kuralları uygulama biçimi haklı oldukları gerekçesiyle aşırıya kaçabilmektedir. Bu noktada önemli olan öğrencinin hatasını görmesini ve karşılığı olan cezayı almasını sağlamaktır. Bundan daha fazlasını yapan eğitimci kendisine şu soruyu sormalıdır. ?Acaba haklı olduğum gerekçesine sığınarak öfkemi mi tatmin ediyorum??. Elbette eğitimciler sevdikleri öğrencilerinin yapmış olduğu kötü davranışlarından dolayı hayal kırıklığı yaşayacaklardır. Ama bu durum eğitimcilerin öfkelerini kontrol etmelerini engellememelidir. Bilinmelidir ki tercih edilen kestirme yollar problemin çözümüne değil kökleşmesine neden olacaktır. Problemler derine itildiği için idarecilere ve öğretmenlere yansımayacak dolayısıyla çözüldü zannedilecektir. Acaba hangimiz kendi evladımız için böyle olmasını tercih ederiz?

Adil yaklaşım temel ilke olmalıdır. İyi-kötü, başarılı-başarısız, kırsal-kentli, zengin-fakir, kız-erkek ayrımı yapılmamalıdır. Problem şu ki hiçbir eğitimci bunu bilinçli yapmadığı için adaletsiz davrandığını yada davranabileceğini fark etmeyebilir. Bundan dolayı eğitimci uyanık olmalıdır. Hemen karar verici olmamalıdır. Çevresine danışmasını bilmelidir. Danışarak karar almalıdır. Bu konuda faydalanabileceği kurumlardan biride rehberlik servisleridir.

Makul bir disiplin anlayışı olmalıdır. Kurallar yazılı ve yazısız olması bakımından ikiye ayırabiliriz. Yazılı kurallar için genelde nasıl uygulanması gerektiği konusunda problem yaşanır. Bunun için eğitimciler kendi okullarında bir araya gelerek bu kuralları nasıl uygulayacakları konusunda ortak karara varmalıdırlar. Yazısız kurallar içinde bir araya  gelmeliler ve birlikte kabul edilebilir kurallar oluşturulmalıdır. Bu yöntem ve kuralları belirlerken ben yerine biz anlayışına göre hareket edilmelidir. Ortak bir anlayışla ortaya konulmayan hiçbir kural ve yöntem kabul görmeyecektir.

Eğitim çalışanları arasında belirginleştirilmiş ve sınırları çizilmiş görevlendirme anlayışı olmalıdır. Eğitim kurumunda görevli her personelin, öğretmenin, idarecinin, hizmetlinin disiplindeki görev sınırları iyi tespit edilmelidir. Aynı öğretmen nöbetçi olarak, ders öğretmeni olarak, o an aktif görevi olmayan bir öğretmen olarak nasıl bir rol oynayacağını bilmelidir. Bunun sağlam zemine oturabilmesi içinde kurum içi güven olmalıdır. Öğretmen idaresine, idare öğretmenine güven duymalıdır. Ancak böyle bir ortamda eğitimciler ortak bir tutum geliştirebilirler. Bu güveni sağlayacak öncelikli lider kişiler ise idareciler olmalıdır.

İdareciler okullarında bizim okul, biz anlayışını geliştirecek tedbirleri almalıdır. Kendi kabuğuna çekilen idare; öğretmen, öğrenci ve veli desteğini kaybeder. Toplantılara önem verilmelidir. Üç grup toplantı vardır. Aileler ile yapılan toplantı, eğitimcilerin kendi aralarında yaptığı toplantı ve öğrenciler ile yapılan toplantılar. Eğitimciler ile yapılan toplantılar her ay yapılması gerekir. Bu toplantının ana gündemi öğrenciler, devam-devamsızlık, başarı-başarısızlık ve disiplin olmalıdır. Toplantılar monolog tarzı gerçekleşmemelidir. İdarecilerin tek başına konuştukları toplantılar başarısız toplantılar olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bir fiil sahada çalışan, öğrencileri en iyi tanıyan eğitimcilerin konuşmaması, kararların sağlıklı alınmaması anlamına gelecektir. Öğrenciler ile de iki ayda bir toplantı yapılmalıdır. Okulun onlardan beklentileri anlatılmalı, ayrıca öğrencilerin şikayet kutusuna yazdıkları istekler toplantılarda değerlendirilmelidir.

Aileyi içine almayan hiçbir disiplin anlayışı ayakta kalamaz. Disiplin problemi yaşayan öğrencilerin birçoğunda ailevi problemlerin varlığı artık bilinmektedir. Problemli aileler genelde çözüme katılamadıkları gibi çoğu zaman ?örneğin- anne ve babanın ölümü gibi problemin kendisi olabilmektedir. Çözüm sürecine aile katılamasa dahi bu noktada aile yapısının ve durumunun bilinmesi öğrenciye yaklaşım konusunda bize ip ucu verecektir.

Her davranışı cezalandırılması gereken bir durum olarak değerlendirilmemelidir. Örneğin sınıf içinde öğretmeninden izinsiz çöp atmaya gittiği için doğrudan disiplin kuruluna göndermek yerine eğitimci kendi olanakları içinde bu durumu çözmelidir. Bir başka örnek sınıfta çok konuşan öğrencileri sınıf yönetimi becerisini arttırarak çözmeye çalışmalıdır. Aksi taktirde her seferinde sert uygulamayı seçen öğretmene olan saygı ve güven sarsılacağı gibi bu durumdan dolayı öğrenci ayrıca problem yaşatabilir. Bu noktada öğretmenler hangi durumlarda ve nereye kadar problemleri kendi aralarında çözmesi gerektiğini bilmelidir. Bunun için okulda ortak bir anlayış oluşturulmalı. Çünkü bir öğretmenin kendisine yapılan saygısızlıkta kendi çözmeye çalışırken bir başkası aynı durumda daha zıt bir çözüme gittiğinde ortamda ister istemez tutarsızlık oluşacaktır. Bu durumda aynı okul ortamında benzer duruma farklı tepkiler sergileyen öğretmenler oluşacaktır. Bu durumda okulun disiplin anlayışı zafiyete uğrayacaktır.  

Proaktif bir disiplin anlayışı geliştirilmelidir. Önemli olan problem çıktıktan sonra değil çıkmadan önce önleyebilmektir. Bunun için çok çeşitli çalışmalar yapılabilir. Örneğin; Öğrenciyi tanıma ve takip hizmetlerine ağırlık verilebilir. Özellikle belirlenen risk grubu öğrencileriyle önceden planlanmış çalışmalar yapılabilir. Öfke yönetimi ve iletişim, ergenlik, aile eğitimleri vb. konularında bilgilendirme çalışmaları yapılabilir. Tüm öğretmenlerin gruplara ayrılarak veli ziyaretleri gerçekleştirilebilir.

Disiplin konusunda yazılabilecek daha çok maddeler var. Belki size bunlar bilindik maddeler gelebilir. Ancak en önemli ve ?neden bir disiplin anlayışı oluşturamıyoruz? sorusuna cevap veren yazdığım ilk maddedir. Eğitimsel disiplini sağlamak için gerçek anlamda niyet yoksa. Gerçek anlamda disiplinde olmayacaktır.

Özkan EMİROĞLU

Eğitimci-Danışman

ozkanemiroglu@gmail.com

Okulda disiplin anlayışı nasıl olmalıdır?” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir