Öğrenciler İçin Önemli Bir Dönüm Noktası: ALAN SEÇİMİ

Bu yazıda, lise 9. sınıf öğrencilerinin hayatlarının geriye kalan 50, 60 yılını şekillendirecek bir süreçten, alan seçiminden söz etmek istiyorum. Liselerin 9. sınıfından itibaren öğrenciler -öğrenimleri sonucunda seçebilecekleri mesleklere kaynaklık eden- alanlara yönlendirilmektedirler. Bu süreç birçok açıdan önemlidir. Özellikle öğrenciler kendi ilgi, istek, yeteneklerinin farkına varmalılar ve bu doğrultuda önce alan sonrada meslek seçmelidirler. Bu süreçte rehberlik ve psikolojik danışma servislerine büyük iş düşmektedir. Öğrencinin ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına vardırılması gerekmektedir. Bu konuda farkındalığın artırılması için kullanılacak ölçme araçları bulunmaktadır. Akademik Benlik Kavrama Ölçeği bunlardan bir tanesidir. Bir diğer ölçek Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri?dir. Bu ölçekleri çoğaltmak mümkündür. Öğrencinin ilgi, istek ve yetenekleri konusunda farkındalığı arttırıldığında yapılacak bir diğer iş, öğrenciye hangi alanı okurlarsa mezun olduklarında hangi yüksek öğretim kurumuna gidebilecekleri ve dolayısı ile hangi meslekleri seçebilecekleri konusunda rehberlik yapmaktır.

Öğrenci ve velilerle paylaşılması gereken bir diğer konu ise, seçilecek alanın okul başarısı ve öss?deki belirleyiciliğidir:

Seçilecek alanı, okul başarısı açısından değerlendirirken öğrenci ve velilerle paylaşılması gerekenler şunlardır: Öğrenciler gerçekten kişisel özelliklerini ve ders başarılarını dikkate alarak alan seçimi yaparlarsa okul başarıları gibi diploma notları da yüksek olur ve dolayısı ile üniversiteye yerleşirken okuldan alınacak puandan da (AOBP) o denli faydalanabilirler. Yine alan seçiminin öss?deki belirleyiciliği ile ilgili, alan içi ve alan dışı tercihler konusu da iyi anlatılmalıdır. Mezuniyet sonrasında üniversiteye yerleşirken kendi alanından tercih yaparsa 0,8 , alan dışından tercih yaparsa 0,3 katsayısı ile karşılaşacağı ve alan dışı tercih yaptığında 25 ila 50 puan arasında bir kaybının olacağı iyi anlatılmalıdır.

Kişisel özellikleri uygun olmadığı halde sırf popülerliği nedeni ile seçtikleri alan ve sonrasında da gittikleri yüksek öğrenim programında başarısız olabilecekleri, bir şekilde mezun olsalar da hayat boyu sevmedikleri işi yapmak zorunda kalacakları anlatılmalıdır.

Tüm bu süreç yaşanırken velilerle sık sık bir araya gelinmeli ve yukarıda sözü edilen konular hakkında bilgi verilmelidir.

Şimdi de alan seçiminin yasal prosedürüne göz atalım:

Programlarında birden çok alana yer veren liseler 9. sınıftan sonra öğrencileri; ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarılarına göre alanlara yönlendirmektedirler. Bu yönlendirme; öğrencinin ve velisinin görüşü alınarak, ilgili müdür yardımcısı, sınıf rehber öğretmeni ve okul psikolojik danışmanı tarafından yapılır.

Alan seçiminde, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notları ya da yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır. Alan seçiminin koşullarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1.Alanlara kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olan öğrenci istediği alana gidebilir.

2. Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana gidebilirler.

3.Yukarıdaki iki koşuluda taşımayan öğrenciler ise alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması hangi alan için daha yüksekse o alana gidebilmektedirler.

Alan seçim dilekçeleri haziran ayı içerisinde okul idaresine teslim edilmektedir. Bu dilekçede öğrenci velisinin, sınıf rehber öğretmeninin, okul psikolojik danışmanının ve ilgili müdür yardımcısının imzaları bulunmalıdır. Okul idaresi alan seçim dilekçelerini aldıktan sonra sınıfların düzenlenmesi ile ilgili gerekli ayarlamaları yapacaktır.

Burada bir önemli konudan söz etmek istiyorum. Diyelim ki öğrenci haziran ayında dilekçesini verdi. Ancak sonradan düşündü ve dedi ki ben aslında şu an seçtiğim alanda okumak istemiyorum, diğer alana gitsem daha başarılı olurum. Bu durumda yine yönetmeliğin vermiş olduğu haktan yararlanarak, 10. sınıfa başladığı eylül ayı içerisinde alanını değiştirme hakkına sahip bulunmaktadır. Diğer bir önemli konuda 10. sınıf sonunda bir üst sınıfa geçebilecek öğrenciler 11. sınıfa başladığı eylül ayı içerisinde alanını değiştirme hakkına sahip bulunmaktadır. Ancak yeni seçtiği alanın alt sınıfındaki fark dersleri vermesi koşulu bulunmaktadır. Bu fark derslerin sınavı 11. sınıfın ikinci dönem başında yapılmaktadır.

Alan seçimi ile ilgili söz edilmesi gereken bir önemli konuda öğrencinin seçtiği alanın okulda açılmaması yada müracaat eden öğrenci sayısının 8?den az olması durumunda milli eğitim müdürlüğü gerekli tedbirleri alır ve öğrencinin, kaydının kendi okulunda kalması şartıyla, okula en yakın yerdeki sözü edilen alanın açıldığı okulda eğitimine devam etmesi sağlanır. Bu uygulama mümkün değilse sayı şartına bakılmaksızın o alan okulda açılır.

Alan seçimini ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyen okuyucularımız Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Gecme ve Sınav Yönetmeliği?ne bakabilirler.

Şüphesiz alan seçimi bir süreçtir ve öğrenci bu süreçte iyi gözlemlenmelidir. Yukarıda sayılan; öğrencinin, ilgi, istek, yeteneği, alana kaynaklık eden derslerdeki başarısı ve kendi isteği örtüşüyorsa seçtiği alanda başarılı olma olasılığı oldukça yüksektir. Bu saydığımız unsurlardan herhangi biri eksik kalıyorsa burada okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi üzerine düşeni mutlaka yapmalı ve gerek öğrenciye gerekse öğrenci velisine rehberlikte bulunmalıdır.

Bir başka yazıda görüşmek dileği ile?

Ahmet GÜNAY

Psikolojik Danışman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir