MEB Görevde Yükselme Yönetmeliğine dava açıldı

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 25. maddesiyle ilgili olarak Müfettişler Derneği dava açtı.
Müfettişler Derneği’nden yapılan açıklama şöyle;

Milli Eğitim bakanlığının değişik kademelerinde görev yapan personelin yönetim kademelerine geçişleri yönetmelikle düzenlenmiştir. İlköğretim müfettişlerinin yönetim görevlerine geçişleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

On Yıl Önce İlköğretim Müfettişi İl Milli Eğitim Müdürüyle Eşdeğer Görevde Sayılıyordu.

1- 30.04.1999 Tarihli 23681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?nin 2 nci maddesinin c bendinde;

?Bu yönetmeliğin Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık Müfettişliği, Bakanlık müşavirliği, hukuk müşavirliği, ilköğretim müfettişliği, eğitim ve kurul uzmanlığı ile okul ve kurum müdürlüğü gibi görevlerden bu Yönetmelik kapsamındaki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yönetim görevlerine; bu Yönetmelik kapsamındaki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yönetim görevlerinden belirtilen görevlere geçişler ile eğitim müşaviri, eğitim ataşesi ve eğitim ataşe yardımcılığı görevlerinden Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yönetim görevlerine geçişte uyulacak esas ve usulleri, kapsayacağı?

Aynı yönetmeliğin ?Yönetim Görevlerine Geçiş? başlıklı 20 nci maddesinin (c) ve (d) bendlerinde ise;

c) Bakanlık müfettişleri ve ilköğretim müfettişleri başkanı ile ilköğretim müfettişlerinden bu görevlerde en az beş yıl başarılı düzeyde hizmeti bulunanlar, üçüncü grup hizmetindeki görevlerden birine,

d) İlköğretim müfettişi, uzman, istatistikçi, ekonomist ve araştırmacılardan bu görevlerde en az üç yıl başarılı düzeyde hizmeti bulunanlar, ikinci grup hizmetindeki görevlerden birine atanabilirler, hükümleri vardı.

Üçüncü ve ikinci grup hizmetindeki görevlerin neler olduğuna ilişkin eşdeğer görev çizelgesi incelendiğinde;

Beş yıl hizmeti bulunan ilköğretim müfettişi üçüncü grupta yer alan Bakanlık merkez teşkilatında bağımlı daire başkanlığına; 2, 3, 4. sınıf illerin il milli eğitim müdürlüğüne;1. sınıf ilçelerin ilçe milli eğitim müdürüyle eşdeğer görevde sayılıyordu.

Üç yıl hizmeti bulunan ilköğretim müfettişi ise ikinci grup hizmeti olan bakanlık merkez teşkilatında şube müdürlüğü; 1, 2, 3, 4, 5. sınıf illerde il milli eğitim müdür yardımcılığı; 2, 3, 4. sınıf ilçelerde ilçe milli eğitim müdürlüğüne eşdeğer görevde sayılıyordu.

2000 Yılındaki Değişiklik İle İlköğretim Müfettişlerinin Statülerinin Bir Kademe Aşağıya Çekildi

2- 2000 Yılında Bu yönetmelikte değişiklik yapıldı. 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmeliğin 20. maddesindeki değişiklikle;

c) Bakanlık müfettişleri, ilköğretim müfettişleri başkanı ve ilköğretim müfettişlerinden bu görevlerde en az altı yıl başarılı düzeyde hizmeti bulunanlardan Eş Değer Görev Çizelgesinde en az ikinci grup hizmetine dahil yönetim görevlerinde en az iki yıl görev yapmış olanlar, dördüncü grup hizmetindeki görevlerden birine,

d) İlköğretim müfettişi, uzman, istatistikçi, ekonomist, araştırmacı, mimar ve mühendislerden en az üç yıl başarılı düzeyde hizmeti bulunanlar, üçüncü grup hizmetindeki görevlerden birine atanabileceği hükmü getirildi.

Yönetmeliğin 6. maddesinde de değişiklik yapılarak yönetim kademeleri aşağıdaki şekilde oluşturuldu.

1) Birinci kademe: Şef

2) İkinci kademe: İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü

3) Üçüncü kademe: İl Millî Eğitim Şube Müdürü

4) Dördüncü kademe: İlçe Millî Eğitim Müdürü, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

5) Beşinci kademe: İl Millî Eğitim müdürleri (Ankara, İstanbul ve İzmir il millî eğitim müdürleri hariç)

6) Altıncı kademe: Ankara, İstanbul ve İzmir İl Millî Eğitim müdürleri”

Bu değişiklikle ilköğretim müfettişlerinin yönetim kademelerine geçişleri için en az iki yıl ilçe milli eğitim şube müdürlüğü yapmış olmaları şartı getirildi. Bu şartı taşıyan ilköğretim müfettişlerinden altı yıl hizmeti bulunanlar ilçe milli eğitim müdürü ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısına eşdeğer görevde; üç yıl hizmeti olan ilköğretim müfettişleri ise İl milli Eğitim Şube Müdürlüğüne eşdeğer görevde sayıldı.

Bu değişiklik ile ilköğretim müfettişlerinin statülerinin bir kademe aşağıya çekildi. Üstelik yönetim görevine geçiş için de en az iki yıl ilçe milli eğitim Şube Müdürlüğü yapmış olma şartı getirildi.

Danıştay beşinci dairesince, 15/c maddesiyle yapılan değişiklikteki “…altı yıl… eşdeğer görev çizelgesinde en az ikinci grup hizmetine dahil yönetim görevlerinde en az iki yıl görev yapmış olanlar…” ibaresinin iptaline, 19.11.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

1.07.2003 tarihli 25155 sayılı R.G. ile 26/2/1999 tarihli ve 99/12654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırıldı.

2003 Yılında Belirsizlik Başladı

Danıştayın iptal kararından sonra yayımlanacak yönetmelikte 5 yıl hizmeti bulunan ilköğretim müfettişlerinin il milli eğitim müdürlüğüne eşdeğer görev yaptığına ilişkin hüküm hukuken korunması gerekirken 11.6.2003 tarih ve 25135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği?nde belirsiz bir hüküm konuldu.

Bu yönetmeliğin ?Yönetim Kademelerine Geçişler? Başlıklı 27. maddesinde ?Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, bakanlık müfettişliği, hukuk müşavirliği görevlerinden birinde en az iki yıl; müdür veya daha üstü kadro unvanını kazanmış olmaları şartıyla müşavirlik görevlerinde en az iki yıl; ataşelik ve ilköğretim müfettişliği görevlerinden birinde en az üç yıl süreyle bulunmuş olmak kaydıyla yönetim kademelerine veya yönetim kademelerinden bu görevlere geçişler; bu Yönetmeliğin dayanağında belirtilen mevzuattaki genel hükümlere ve özel hükümlerine göre yapılır.? hükmüne yer verildi. Genel ve özel hükümler ifadeleriyle ilköğretim müfettişlerinin statülerine ilişkin belirsizlik oluşturuldu.

Bu Yönetmelik te 04/03/2006 tarih ve 26098 S.R.G. de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” nin 31. maddesi ile yürürlükten kaldırıldı.

2006 da Belirsizlik Devam Etti

04/03/2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazetede Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlandır. Bu yönetmeliğin Yönetim görevlerine geçiş başlıklı 25 inci maddesinde;

?Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müfettişliği, hukuk müşavirliği görevlerinden birinde en az iki yıl; müdür veya daha üstü kadro unvanını kazanmış olmaları şartıyla müşavirlik görevlerinde en az iki yıl; ataşelik ve ilköğretim müfettişliği görevlerinden birinde en az üç yıl süreyle bulunmuş olmak kaydıyla yönetim kademelerine veya yönetim kademelerinden bu görevlere geçişler; genel hükümlere göre yapılır.? Hükmü ile genel hükümler ile ilköğretim müfettişleri belirsizlik devam ettirildi.

2008 de Ne Olduğu Anlaşılamayan ?Duruma Uygun Görev? Geldi, Belirsizlik Pekiştirildi

En son 12.12.2008 tarihili 27078 sayılı resmi gazetede bu yönetmelikte yapılan değişiklik ile 25 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirildi.

?Görevler arası geçişler?

MADDE 25 – (1) Görevler arası geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

(a) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık başmüfettişliği, Bakanlık müfettişliği, iç denetçilik, hukuk müşavirliği, ilköğretim müfettişliği, mali hizmetler uzmanlığı görevlerinde bulunanlar ile şube müdürlüğü veya daha üst kadro unvanını kazanmış olmaları şartıyla ataşelik ve diğer müşavirlik görevlerinde toplam en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar, durumlarına uygun görevlere?. atanabilirler.

Maddenin diğer bendlerinde hangi görevlerde bulunanların hangi görevlere geçebileceği açıkça belirlenmişken ilköğretim müfettişlerinin de yer aldığı (a) bendinde ?durumlarına uygun görevlere atanma? kriterinden ne kastedildiği belli değildir. Duruma uygun görev nedir açıklanmamıştır. İlköğretim müfettişlerinin statüleri bu haliyle belli değildir ve meslek bundan zarar görmektedir.

Kamu personeline verilen bir hakkın alınması düşünülemez. On yıl önce İl Milli Eğitim Müdürü statüsünde olduğu ve bu göreve geçebileceği açıkça yönetmelikte ifade edilen ilköğretim müfettişlerinin, 2000 yılında statülerinin Müdür Yardımcısı düzeyine indirildiği, 2003 yılından sonra durumlarının belirsizliğe itildiği, bu gün ise yönetmelikte yer alan ?durumlarına uygun görevlere atanırlar? şeklindeki bir ifadeyle tamamen ne olduğu belirsiz bir statüye sokuldukları açıktır.

Yönetmelikler, işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla çıkartılır. Görevler arası geçişlerde hangi görevde bulunanların hangi görevlere geçebileceğinin yönetmelikte açıkça ifade edilmesi gerekirken hiçbir koşul getirmeksizin duruma uygun göreve atanma gibi her türlü ayrımcılığa ve suiistimale açık, hukuki olmayan bir uygulamanın yönetmelikte yer alması düşünülemez. Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip olan Türk Milletinin, devletine duyduğu güvenin başlıca nedenlerinden birisi de devletin adalet kapısı olmasıdır. Milli Eğitim Müdürüne eşdeğer olduğundan 4 yıl daha üniversite eğitimi alarak binbir zorlukla İlköğretim müfettişi olmayı başarmış kişilerin haklarının gasp edilmesi hukuka aykırıdır. Yönetmeliğin 25. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali gereklidir. Bu nedenle sözkonusu maddenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için derneğimiz tarafından dava açılmıştır.

Doğan CEYLAN

Müfettişler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

www.mufettisler.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir