Lisede sınıf geçme nasıl oluyor?

(DİKKAT:  yönetmelikte değişiklikler olmuştur. Buradaki bilgiler 1/7/2015 tarihinden önce geçerlidir.)

Yeni yönetmelikle birlikte lisede sınıf geçme ile ilgili maddelerde değiştirildi. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Mevzuatın Konuyla ilgili bölümünü aşağıda yayınladım. Öncelikle sınıf hangi şekillerde geçildiğini kısaca özetlemeye çalışayım.

Birincisi tüm derslerde başarılı olursanız doğrudan sınıf geçersiniz.

MADDE 56-          (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a)     İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b)     İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70

olması gerekir.

 

Yok eğer bir yada birden fazla dersten zayıfı varsa ve öğrenci doğrudan sınıf geçmek istiyorsa yılsonu başarı puanı en az 50 olması gerekiyor. Bu durumda doğrudan sınıf geçer.

Ayırca şunu da eklemek gerekir ki “Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.”

Diğer bir sınıf geçme şekli ise sorumlu olarak sınıf geçmedir.

MADDE 58- (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Mevzuatta Konuyla İlgili Maddelerin Tamamı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınıf Geçme

Dönem puanı

MADDE 51– (1) Bir dersin dönem puanı;

a) Sınavlardan alınan puanların,

b) Performans çalışması puanının/puanlarının,

c) Varsa proje puanının,

ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın

aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

d) İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

e) Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiğiyle de dönem puanı verilebilir.

(3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir.

(4)Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak özelliğine göre yazılı veya uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeyle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir.

(5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir. Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.

Naklen gelenlerin dönem puanı

MADDE 52- (1) Öğrencinin dönem içinde bir okuldan başka bir okula nakledilmesi hâlinde, önceki okulda aldığı dersler ve puanları dikkate alınarak dönem puanı tespit edilir.

(2) Buna göre;

a) Önceki okulunda aldığı dersle/derslerle yeni okulundaki derslerin aynı olması hâlinde dönem puanı alabilecek kadar yazılı, performans çalışması ve proje puanı bulunan öğrencinin dönem puanları önceki okulunca verilir. Yeteri kadar yazılı, performans çalışması ve proje puanı bulunmayan öğrencinin dönem puanları, önceki okulunda aldığı puanlar da dikkate alınarak yeni okulunca verilir.

b) Önceki okulunda aldığı dersten/derslerden bazılarının yeni okulunda okutulmaması veya haftalık ders saatlerinin farklı olması hâlinde;

1) Önceki okulunda dönem puanı oluşacak kadar puan alınmış ise o derslere ait dönem puanları, mevcut puanlarına göre yeni okul yönetimince tespit edilir.

2) Önceki okulunda dönem puanı verilebilecek kadar puan alınmamış ise öğrenci yeni okulunda öğretime açılmış olan dersi/dersleri alır. Bu derslerden alınan puanlara göre dönem puanı tespit edilir.

3) Haftalık ders saatlerinin farklı olması hâlinde eksik olan haftalık ders saati sayısı kadar yeni okulundan ders/dersler seçtirilir ve dönem puanının tespitinde bu dersin/derslerin puanları esas alınır.

c) Öğrencinin daha önce okuduğu seçmeli bir dersin yeni okulunda daha üst sınıfta okutulması hâlinde, daha önce okunmuş olan ders yerine, haftalık ders saati aynı olan başka bir seçmeli ders alması sağlanır.

ç) İki dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunması hâlinde hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına nakil veya geçiş yapan öğrencilerin dönem puanları, bu madde hükümlerine göre belirlenir.

Bir dersin yılsonu puanı

MADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı;

a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi programı sonunda belirlenen puandır.

c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.

ç) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı derslerle yeni okulundaki dersler ve/veya ders saatleri farklı olduğunda:

1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem puanıdır.

2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

(2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı

MADDE 54- (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.

(2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

Yılsonu başarı puanı

MADDE 55- (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma

MADDE 56-          (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a)     İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b)     İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70

olması gerekir.

Doğrudan sınıf geçme

MADDE 57- (1) Ders yılı sonunda;

a) Tüm derslerden başarılı olan,

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan

öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması 

MADDE 58- (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

(2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bir dersten sınava girecek öğrenci sayısının 20 ve üzerinde olması durumunda birden fazla öğretmen görevlendirilir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı

MADDE 59- (1) Öğrencilerden;

a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır.Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

b) Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

c) Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.

Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş

MADDE 60- (1) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

(2) Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, üçüncü fıkra hükümlerine göre yeterlilik sınavına alınır. Başarısız olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilerek sınavsız öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfına kayıtları bu Yönetmeliğin nakil ve geçişe ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılır.

(3) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden ders yılının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar, sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.Lisede sınıf geçme nasıl oluyor?” için 60 yorum

 1. Hocam ben lise 3’e geçtim ama 10.sınıfta edebiyat’tan kaldım. Ortalamam 50’nin üzerinde geçermiyim.
  Yani sorumluluk sınavına kalırmıyım ?

 2. Hocam ilk donem ort 50,2 ikinci donem 53 ve yıl sonu ortalamasına göre de 6 zayıf var bir tanesi de edebiyat. Sınıfı geçebilir miyim? Bilgilendirirseniz sevinirim.

 3. Bence daha kötü oldu şimdi 50 yapamayan sınıfta kalıyor ailesi de o çocuğu okumuyor çocuğun okuma hakkı elden gidiyor ondan sonra çocuk işçi neden çok sizlerin yuzunuzden

  1. 9.sınıfım edebiyat dahil. 4 dersten kaldım ama genel ortalamam 50 yi geçiyor sınıfta kalır mıyım

 4. Hocam ben 5 tane dersten kalıyorum ama edebiyat tan geçiyorum yıl sonu başarı puanım 50 nin üstünde sınıfı doğrudan geçermiyim?
  Bir de bu kaldığım 5 ders ne oluyo yani seneye sınav mı oluyor??

   1. Hocam bide 6 dersten başarısız olanlar kalır yazıyor ama siz yorumlarda 50 geçerse yıl sonu notu geçersin diyorsunuz

   2. Bu yazı 1/7/2015 den önce yazıldı. Son duruma göre yorum yazdım. Ancak okulunuz rehber öğretmeninde destek almanızı öneririm

 5. Hocam ben lise 1’e gidiyrm
  1.dönem ortalama 58 2.dönem ortalama 65 ama performans dersi girilmeyende var edebiyat 63 ortalama oldu 1 zayifim var benim sinifa geçebiliyor muyum?

 6. Benim ortalamam 52 7 dersten kalıyorum ama baraj derslerden geçtim bide özürlü devamsizligim 13 sınıfta kalirmyim

 7. meslek lisesi ogrencisiyim (erkek) ilk dönem ortalamam 63 ikinci donem 37 olursa sınıfı gecebiliyormuyum hocam yardım edermisiniz

 8. Hocam benim not ortalaması 34.95 daha ikinci sınava girmedik sence yukseltebilirmiyim lutfen cevap verin bekliyum

 9. 10.sınıfta ve 11.sınıfta her iki dönem de matematikten kaldım ve sorumlu geçtim. Bu arada 10.sınıfta sorumlu geçmeme rağmen 11.sınıfta sorumluluk sınavına girecekler listesinde adım yoktu.12.sınıf oldum ve matematikten kalacağıma adım gibi eminim. Mezun olabilir miyim?

 10. Ben LİSE 1 ‘deyim benim 1.dönem Edebiyat ortalamam 63 2.dönem 42 sınıfı geçme işi yıl sonuna bakılırsa yıl sonu edebiyat notum 52,5 geliyor sınıfı geçiyor muyum çok az bilgi verirmisin

 11. hocam benim edebiyat ortalamam ilk donem 53 ikinci donem 51 edebiyat ortalamam sorumlu olmiycam demi hocam lutfen cevaplarmisiniz.

 12. 9 sınıf öğrencisiyim 1.dönem ortalamam 46.9316 ilk dönem 6 dersten kaldım. 2.dönem ortalamam 51.8747 uç dersten kaldım. Geçermiyim

  1. Edebiyattan sorumlu olarak bir üst sınıfa geçersin. Edebiyatı sonraki yıllar vermen lazım

  1. Sadece lise 1 ise ve dersin ortalaması 50 nın altındaysa Türk Dili ve Edebiyat dersinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçilir.

 13. Merhaba hocam 9. sınıfım edebiyat dersim ilk dönem 52.75 idi bu dönem 47.75 ve yanında 2 zayıfım var ortalamam 56 sınıfı geçermiyim

   1. Lise1 de zayıf olması durumunda tüm terslerin ortalama 50 ve üzeri olsa da eğer edebiyat 50 nin altında ise sınıf geçersin ama daha sonraki yıllarda o edebiyat dersini vermen gerekir

  1. Sınıfı geçersin. Ancak önemli olan sadece sınıf geçmek mi? Bir alanda, sözel, eşitağırlık ya da sayısal gruplardan birinde ortalama en azında 80-90 olması iyi olmaz mıydı

  1. Ortalama 50yi geçtiğinde doğrudan geçersin. Ancak dil anlatım varsa ve o ders 50 linin altındaysa sorumlu geçersin

  2. Merhaba hocam benim 1.dönem ortlamam 61 2.dönem 48 daha girilmeyen dersler var 1.dönem 3 dersten kaldım dil ve anlatım 56 ortalamayla geçtim 2 .dönem dil ve anlatımdan kalırsam geçer miyim? (10.sınıftayım)

   1. Tüm derslerin ortalaması 50 ve üzeriyse geçersin. Ancak Dİl anlatım zayıfsa her şekilde sorumlu geçilir. YAni sınıf atlarsın ama bir sonraki seneler zayıf olan dil anlatım sınavını vermelisin.

 14. Hocam 1.dönem=48.303 2.dönem=52.800 ve lise 1 e giyorum edebiyat ve dil anlatım dan kalıyorum sizce geçermiyim

  1. Lİse bir mi?
   Dil anlatım zayıfsa tüm dersler ortalama 50 yi geçsede sorumlu olarak geçersin.
   Ancak edebiyat dersi içine dila anlatım alınmış lise 1 de.
   Bu konuda net bir şey şuan diyemem.

Mathers için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir