İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği?ne Dava Açıldı

24 Mayıs 2009 tarihli, 27237 sayılı Resmi Gazetede İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği?nin bazı maddelerinde değişiklik yapılarak İlköğretim müfettişlerinin görev alanları daraltılmış, grup, bölge ve grup başkanlığı onayına ilişkin Valilik onayı, Milli Eğitim Müdürlüğü düzeyine indirilmiş, grup başkanı seçiminde ilköğretim Müfettişlerinin tercih hakları alınmıştı.

Müfettişler derneği olarak Yönetmelik değişikliğindeki hukuka aykırı maddelere dava açtık. Dava açtığımız hususlar:

1. İlköğretim müfettişlerinin görev alanında yapılan 2005 ve 2006 yıllarındaki daraltmalar Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunmasına rağmen son değişiklikle ilköğretim müfettişlerinin görev alanında yer alan kurumlardan bir kısmı yeniden görev alanı dışına çıkarıldı. Uygulama sınıfları ile tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, Halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulları ile bunlara bağlı kurslar, Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar için açılmış olan okullar ve kurslar, Çıraklık Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve araştırma merkezleri ve akşam sanat okulu müdürlükleri, Öğretmen evi ve akşam sanat okulları, öğretmen evi lokalleri ile sosyal tesisleri, Millî eğitim yayın evleri, Hizmet içi eğitim enstitüleri ve akşam sanat okulları ile Hizmet içi eğitim merkezleri, Spor ve İzcilik Merkezleri, Gençlik ve izcilik eğitim tesisleri, Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları, Dernek ve vakıflarca açılan ve Bakanlığın denetimi ve gözetimi altında bulunan gerçek ve tüzel (şirket) kişilere ait öğrenci yurtlarının yeniden görev alanı dışına çıkaran 42 nci maddedeki değişikliğin iptalini istedik.

2. Daha önce Valilik onayına bağlı olarak oluşturulan teftiş bölgeleri ve teftiş grupları ile ilgili onayların Valilik Makamından alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamına verilmesinin iptalini istedik. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu?na göre Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsilci ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır. Devlet dairelerini denetler, teftiş eder. Bu denetleme ve teftişi Bakanlık veya genel müdürlük müfettişleriyle veya bu dairelerin amir ve memurlarıyla da yaptırabilir. Valiler, ancak hesabata ve teknik hususlara ait işlerde idare şube başkanlarına imza yetkisi verebilirler. Bu nedenle İlköğretim müfettişlerinin hangi kurumları denetleyeceğine ilişkin olurların Valilik makamınca verilmesi gereklidir. Zaten İlköğretim müfettişlerine inceleme ve soruşturma olurları da ancak Valiler tarafından verilebilmektedir. Bu nedenle yasaya aykırı olarak düzenlenen Valilik onayının Milli Eğitim müdürlüğü düzeyine indirilmesi yasaya aykırı bir düzenlemedir.

3. Çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak grup başkanı için iki adayın teftiş grubu tarafından belirlenmesine ilişkin 1999 dan beri uygulanan düzenlemenin değiştirilerek bu hakkın müfettişlerden alınması, çağımızda artık vazgeçilmiş olan otokratik yönetim anlayışlarında yer alan tek adam tarafından atama yapma biçimine çevrilmesi, yapılan demokratik açılımın geriye gitmesidir. Grup başkanın seçimine ilişkin üyelerin tercih hakkının alınmasının da iptalini istedik.

4. Yönetmelik değişikliği ile daha önce yöneticilik görevi üzerinden alınanların müfettiş olarak atanmasına imkan tanınmasını da dava konusu ettik. Soruşturma sonucu bir memurun idarecilik görevine son verilmesi, idarenin memura karşı güvensizliğinin açık bir göstergesidir. İdarenin daha önce yöneticiliğine güven duymayarak görevden aldığı bir memura yönetimi denetleme yetkisi olan daha önemli bir göreve atanma hakkı tanıması düşünülemez. Bu hakkın tanınması müfettişlik mesleğinin yıpranmasına ve itibar kaybetmesine sebep olacaktır. Bu nedenle iptalini istedik.

5. Yönetmelik değişikliği ile yarışma sınav komisyonundaki üye sayısının azaltılmasının, ilköğretim müfettişlerinin seçilmesinde objektifliği azaltacağı ve liyakate dayalı tercih yapılacağı izleniminin zedelenmesine zemin hazırlayacağı gerekçesiyle iptalini istedik.

Anayasa mahkemesi, 3797 sayılı yasada yer alan ?İlköğretim müfettişlerinin ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulü, nitelikleri, yetişme şekli ve atanmalarına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.? şeklindeki tümceyi Anayasa?nın 7. ve 128. maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir. Bu esas ve usullerin yasa ile düzenlenmesi gerektiğini açıklamıştır. Bu nedenle Bakanlığımızın İlköğretim müfettişlerinin görev alanlarını daraltmaya yönelik çalışmaları ve sorunlara ilişkin pansuman tedbirleri bir kenara bırakarak İlköğretim müfettişlerinin sorunlarını kökten çözecek çalışmalar yapması gereklidir. Eğitim Müfettişliği Yasa Tasarısının en kısa sürede yasalaşması tek çözümdür.

Doğan CEYLAN
Müfettişler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir