Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır; Sizin Öğrenme yönteminiz hangisi?

Öğrenme: yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı değişikliklerdir.

Her bireyin öğrenme yöntemi farklıdır. Bu kişinin yapısal bir özellidir. Öğrenme yöntemi kişinin dünyayı, eşyayı, kavramları, olayları algılayış biçimidir aynı zamanda. Örneğin “Kalem” kelimesini ele alalım. “kalem” denilice, kimi insanın zihninde kalem resmi, kiminin zihninde kalemin kâğıt üzerinde çıkardığı ses, kiminin zihninde “kalem” yazısı, kiminin zihninde ise kalemi eline alıp bir şeyler yazmak canlanır. İşte yukarıda örneklendirmeye çalıştığımız bu durum birbirinden farklı dört öğrenme yönteminin kısaca açıklamasıdır.

 Örenme Yöntemleri:

1-Görsel Öğrenme

2-İşitsel Öğrenme

3-Okuyup Yazarak Öğrenme

4-Deneyimsel Öğrenme olarak adlandırılmaktadır.

 Kimi gruplamalarda “Görsel Öğrenme” ile “Okuyup Yazarak Öğrenme” aynı kategoride değerlendirilse de kanımca bu okuma ve yazma faaliyeti kadar birbirinden farklıdır. Bununla birlikte birbiriyle ilintili yönü de vardır.

Şimdi de bu öğrenme yöntemlerini ve onu temel öğrenme kanalı olarak kullanan bireylerin özelliklerini biraz açıklayalım:

A-GÖRSEL ÖĞRENME: Resim, şekil, sembol, kodlama yoluyla gerçekleşen öğrenme biçimidir.

Görsel Öğrenenlerin genel kişilik özellikleri:

 • Sözel yönden yaşıtlarından ileride bir ifade güçleri vardır.
 • Renklere karşı duyarlıdırlar.
 • Sosyal yönleri genel olarak yaşıtlarından daha iyidir.
 • Değişiklikleri çok çabuk fark ederler( Özellikle şekil yönünden olan değişiklikleri)
 • Şekil çizerek veya şema çizerek daha kalıcı öğrenirler.
 • Ayrıntıdan çok bütüne önem verirler.
 • Konuşanın veya öğretmenin gözüne bakmadan öğrenemezler.

GÖRSEL ÖĞRENEN BİREYLERİN DERS ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Bilgileri resimler ve zihinlerinde şekle dönüştürürler.

Kelimeleri sembollere dönüştürürler.   

 Bilgileri harflerle veya kelimeler ile kodlarlar.

Okuduğu sayfanın zihinlerinde resmini çekmeye çalışırlar.

Not alırken Farklı Renkler  kullanırlar.

Çeşitli Semboller kullanırlar. (Ö,?,¯,®)

Üstü çizili yazılar veya altı çizili yazılar kullanırlar.

Akış diyagramları kullanırlar.

B-İŞİTEL ÖĞRENME: Bilgileri işiterek, zihinde sesleri duyarak gerçekleşen öğrenme biçimidir.

İşitsel Öğrenenlerin genel özellikleri:

 • Az ve öz konuşurlar. (Bu nedenle bazen iletişim sorunu yaşayabilirler.)
 • Genelde sayısal yönleri yaşıtlarına göre gelişmiştir.
 • Kişilerden çok nesnelerle ilgilidirler.
 • Bireysel yönleri daha güçlüdür.
 • Dinleyerek daha iyi öğrenirler
 • Öğretmeni dinlerken defterin veya kitabın kenarına çizgi veya şekiller çizer.
 • Seslere, ses değişikliklerine  karşı duyarlıdırlar

 

İŞİTSEL ÖĞRENEN BİREYLERİN DERS ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Özet notlarını sesli olarak okursa daha iyi öğrenir.

Anladıklarını sözlü olarak ifadelendirirse öğrenme daha kalıcı olur. 

Başkalarına anlatarak daha iyi öğrenirler.

Ders notlarını dinleyerek öğrenen bir başkasına da açıklarsa daha verimli bir öğrenme gerçekleştirir.

Öğrendiklerini başkalarıyla tartışarak daha iyi öğrenir.

Konuyla ilgili fikirlerini başkalarına da anlatırsa daha iyi öğrenir.

Önemli bir uyarı: Bu yöntemle öğrenen öğrenciler öğretmenleri ve anne-babaları ders çalışıp çalışmadıkları konusunda en çok yanıltan öğrencilerdir. Çünkü öğretmen ders anlatırken göz kontağı kurmaz, hatta dersi dinlemeyip defterin veya kitabın kenarına karalama yapıyor izlenimi verir.( Bu onun yoğunlaşıp, dinleme biçimidir.) Fakat ne anlatıldığı sorulduğunda sorunun cevabını doğru olarak anlatabilir. Bu konuda öğretmenler ve anne-babalar öğrencinin ders çalışmadığı kanaatine varmakta acele etmemeli, önce öğrencinin hangi kanalla örendiği  iyice tespit edilmelidir.

C-OKUYUP-YAZARAK ÖĞRENME:  Bilgileri okuyup,  kendi cümleleri, ifadeleri ile yeniden anlamlandırarak öğrenme biçimidir.

      Okuyup-Yazarak Öğrenenlerin genel özellikleri:

 • Genel olarak yazıları çok güzeldir.
 • Defterleri çok düzenlidir.
 • Özet çıkararak daha iyi öğrenirler
 • Mükemmeliyetçi ve titiz bir yapıya sahiptirler.
 • Kitap okumayı yaşıtlarından daha çok severler.
 • Yazılı ifadeleri yaşıtlarından güçlüdür. (Kompozisyon Dersinden sınıfta en yüksek notu alan öğrencilerdir genelde.)
 • Duygularını yaşıtlarına göre daha iyi ifade edebilirler.

 

OKUYUP-YAZARAK ÖĞRENEN BİREYLERİN DERS ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Örnek sorular cevaplayarak daha iyi öğrenir. (yazıyla)

Notlarını 1,2,3,4, a,b,c,d, A1 A2 A3 A4 … Şeklinde kategorize ederek sıralarsa daha iyi öğrenir.

Düşüncelerini paragraf yapısı içinde yazarsa daha kalıcı öğrenir.

Zihninde oluşan noktaları hiyerarşik bir düzenle yazarsa daha iyi öğrenir.

Grafik ve şemaları yazılı ifadelere dönüştürür.

Düşünceleri tanımları kendi ifadelerinle tekrar yazar.

Duygu ve düşüncelerini yazılı ifadeye dönüştürür.

D-DENEYİMSEL ÖĞRENME: Bilgileri deneyerek, uygulama yaparak, kişisel tecrübeler yoluyla öğrenme biçimidir.

Deneyimsel Öğrenenlerin genel özellikleri:

 • Ekip çalışmasından çok hoşlanırlar.
 • Deney yapılan, proje üretilen derslere çok ilgilidirler.
 • Sözel tanımlardan çok bizzat kendileri deneyerek daha iyi öğrenirler.
 • Öğrenirken deneme-yanılma yöntemini kullanırlar.
 • Tüm duyu organlarını kullanabilecekleri çalışmaları daha çok severler.
 • Önemli ilkelerin pratikteki(Günlük Hayattaki) yansımalarını gösteren çalışmalara önem verirler.

DENEYİMSEL ÖĞRENEN BİREYLERİN DERS ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Gözlem gezilerini laboratuar çalışmalarını kaçırmazlar.

Konuları gerçek hayattan uzak bulduğu derslerde notların eksik olabilir.

Deneyimsel öğrenen bir başkasıyla birlikte çalışırsa daha kalıcı öğrenir.

Kavramları ve ilkeleri somutlaştırmak için gerçek hayattan örnekler vermekten hoşlanır.

Başkalarına öğretirken daha iyi öğrenebilir.

Önceden sınavın (veya yapacağı diğer şeylerin) bir provasını yaparsa daha iyi öğrenir.

Sergi ve gösterileri kaçırmak istemez (Özellikle Proje Çalışıyorsa)

Kimi zaman bireylerin kullandığı Ağırlıklı Öğrenme yönteminin yanı sıra bir de yardımcı öğrenme yöntemi olabilir. Örneğin görsel Öğrenme ‘yi Ağırlıklı Öğrenme yöntemi olarak kullanan bir kişi bunun yanı sıra “Okuyup-yazarak Örenme” yöntemini de yardımcı öğrenme kanalı olarak kullanabilir. Ya da, “Deneyimsel Öğrenme” yöntemini kullanan bir birey “Görsel Öğrenme” yöntemini de yardımcı öğrenme kanalı olarak kullanıyor olabilir.

Ümmühan YAPAR

Psikolojik Danışman

Özel Meram Abdullah Aymaz İlköğretim Okulu

KONYA

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır; Sizin Öğrenme yönteminiz hangisi?” için bir yorum

 1. bence böyle bir ayrım yok mesela ben çok güzel resim çizerim ama en iyi anlatarak öğrenirim hatta herkes için en iyisi anlatarak öğrenmektir.tabi sözel dersleri sadece

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir