Eğitim Müfettişliği Yasası Sorunu çözmüyor

İlköğretim müfettişliğinin eğitim müfettişliğine dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu?nda görüşülmektedir. Ancak bu kanun tasarısı, ilköğretim müfettişlerinin sorunlarının çözümü için yetersiz kalmaktadır. Çünkü ilköğretim müfettişleri, diğer kamu denetim elemanlarından hizmet sınıfı, statü, aylık ve diğer halklar açısından çok geride bırakılmışlardır ve eşitlik istemektedirler. Mevcut yasa tasarısı ise sadece ilköğretim müfettişliğinin adını değiştirip eğitim müfettişi haline dönüştürmekten ibarettir.

İlköğretim müfettişleri, 1998 yılına kadar öğretmen kadrosunda olup görevlendirme şeklinde bu mesleği yürütmüşlerdir. 1998 yılında çıkarılan 4359 Sayılı Kanunla ilköğretim müfettişliği bir meslek olarak kabul edilmiş ve 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi (A) fıkrasının 11 inci bendinde anılan kariyer meslekler arasına eklenmiştir. Mesleğe, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfında yer verilmiştir.

Kamuda görev yapan bütün müfettişler ve iç denetçiler Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunurken sadece İlköğretim Müfettişlerinin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alması ayrımcılık oluşturmaktadır.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan diğer müfettişlerle Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan ilköğretim müfettişlerinin mesleğe alınmalarında ve yetiştirilip atanmalarında, görevlerinde hiçbir fark bulunmamaktadır. İlköğretim müfettişlerinin diğer müfettişler gibi Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer almaları gereklidir. Bu nedenle yasa tasarısında düzenleme yapılarak, Eğitim Müfettişleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfından çıkarılıp Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (g) bendine eklenmelidirler.

Gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse diğer kurumların müfettiş kadroları incelendiğinde, müfettiş yardımcısı, müfettiş ve başmüfettiş şeklinde bir yapılanma söz konusudur. Aynı yapılanmanın eğitim müfettişleri için de sağlanması gereklidir. Bu amaçla Eğitim Müfettişlerine verilen kadro; 1000 Eğitim Başmüfettişi, 2500 Eğitim Müfettişi ve 1000 Eğitim Müfettiş Yardımcısı şeklinde yeniden düzenlenmelidir.

Eğitim Müfettişleri tazminatlar yönünden de diğer müfettişlerle eşit hale getirilmelidir. Bu amaçla Özel hizmet Tazminatının eşitlenmesi için 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin II- Tazminatlar A-Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (g) bendine ?Eğitim Başmüfettişi, Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettişi Yardımcısı? ibaresi eklenmelidir. Makam tazminatı verilmeyen Eğitim müfettişlerine diğer müfettişler gibi makam tazminatı verilmelidir. Bunun için de 657 sayılı Kanuna ekli IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci fıkrasının (a) bendine ?Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri? ibaresi eklenmelidir.

Anayasa Mahkemesi (esas no:2008/3) kararıyla 4359 sayılı Kanun?la Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun?un 53 üncü maddesine eklenen ?İlköğretim müfettişlerinin ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulü, nitelikleri, yetişme şekli ve atanmalarına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir? cümlesi iptal edildiğinden yasa tasarısında yer alan yönetmelikle düzenleme yerine tüzükle düzenlenme ibaresi konulmalıdır.

Sayın milletvekillerimizin, ilköğretim müfettişlerine yapılan ayrımcılığa ve üvey evlat muamelesine kısa sürede son vereceklerini ümit ediyoruz.

Yasa tasarısını görmek için tıklayın.

Doğan CEYLAN
Müfettişler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir