Eğitim kurumu yöneticiliğine atamaya ilişkin genelge

Milli Eğitim Bakanlığı, “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılacak yönetici atamalarına ilişkin olarak 14 maddelik bir genelge yayımladı. Bakan Çubukçu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, uygulamada herhangi bir hukuki hataya sebebiyet verilmemesi amaçlandı.

Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticiliğine Atamaya İlişkin Genelge.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.04.4 /2323-77433 15/09/2009
Konu :Eğitim Kurumları Yöneticileri

GENELGE
2009/73

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik

İlgi Yönetmelik 13/08/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenle, uygulamada birliğin sağlanması ile bu süreçte Bakanlığımıza ulaşan tereddütlerin giderilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A. GENEL AÇIKLAMALAR

1- Bilindiği üzere; yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre ilgi Yönetmelik ile farklı ve yeni uygulamalar getirilmiştir. Bu nedenle uygulamada herhangi bir hukuki hataya sebebiyet verilmemesi bakımından gerek ilgi Yönetmelik hükümleri gerekse bu Genelgede yapılan açıklamalar birlikte değerlendirilerek yürütülmesi gerekmektedir.

2- İlgi Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; ?Kurucu Müdür: İlk defa eğitim ve öğretime açılacak olan eğitim kurumunu, kurumun amacına uygun eğitim ve öğretim hizmetlerine hazır hale getirmek üzere, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadro verilinceye kadar geçen süre içerisinde geçici olarak görevlendirilenleri,?ifade eder.? şeklinde tanımlanmış olduğundan kurucu müdür olarak görevlendirilenlerin ödemelerine ilişkin uygulamalar geçici görevlendirme niteliğinde yapılacaktır.

3- İlgi Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar arasında Bakanlık kadrolarında en az üç yıl öğretmen olarak görev yapmış olma şartı öngörülmüştür. Bu sürenin hesaplanmasında özel öğretim okul ve kurumlarında öğretmen olarak, sözleşmeli öğretmenlikte, askerlikte ve asker öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınmayacaktır.

4- Yönetici olarak atanacaklarda aranan genel şartlar ilgi Yönetmelikte yeniden düzenlenmiş, hangi eğitim kurumlarına hangi alan öğretmenlerinin yönetici olabilecekleri münhasıran belirlenmiştir. Uygulamada bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

5- Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden sınavsız bu eğitim kurumlarına atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılacak bu nitelikte aday bulunamadığı durumlarda ilgi Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri uygulanacaktır.

Örnek 1- Müdür yardımcılığı boş bulunan Fen lisesine, fen lisesinde görev yapan bir öğretmen ile Anadolu lisesinde görev yapan bir öğretmenin atanmak üzere başvuruda bulunması halinde fen lisesinde görev yapan öğretmene öncelik verilmesi gerekmektedir.

Örnek 2- Yöneticiliği boş bulunan sosyal bilimler lisesine, sosyal bilimler lisesinde görev yapan bir öğretmen ile Anadolu lisesinde görev yapan bir öğretmenin atanmak üzere başvuruda bulunması halinde sosyal bilimler lisesinde görev yapan öğretmene öncelik verilmesi gerekmektedir.

Örnek 3- Müdür yardımcılığı boş bulunan Anadolu öğretmen lisesine, Anadolu öğretmen lisesinde görev yapan bir öğretmen ile Anadolu lisesinde görev yapan bir öğretmenin atanmak üzere başvuruda bulunması halinde adaylar aynı şartlarda değerlendirilecektir.

6- İlgi Yönetmeliğin ?Seçme sınavı? başlıklı 11 inci maddesi ile seçme sınavının

Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından merkezi sistemle yazılı veya elektronik ortamda yapılacağı hükme bağlanmıştır. Sınavın hangi yöntemle yapılacağı ile müdürlük ve müdür yardımcılığı için yapılacak seçme sınavının eş zamanlı ve ayrı ayrı yapılacağı hususu seçme sınavına ilişkin çıkarılacak kılavuzda ayrıca belirtilecektir.

7- Mevcut yöneticiler ile daha önce yöneticilik görevi yapmış olanlar ve ilgi Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar istemeleri halinde müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavlarına başvuruda bulunabileceklerdir. Bu şekilde sınava girmiş olanlar istemeleri halinde sınava dayalı olarak atanacak adaylar gibi değerlendirilebilecekleri gibi ilgi Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden de değerlendirilebileceklerdir.

8- Sınav konuları, ilgi Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen konularla birlikte görevin gerektirdiği temel mevzuat çerçevesinde Sınav Değerlendirme Komisyonunca belirlenecektir.

9- İller arası yer değiştirmeler ülke genelinde ilgi Yönetmeliğin 33 üncü maddesi kapsamında yapılacak duyurular üzerine Bakanlıkça gerçekleştirileceğinden, münferit olarak iller arası yer değiştirme başvuruları alınmayacaktır.

10- İlgi Yönetmeliğin 13/08/2009 tarihinde yürürlüğe girdiği göz önünde bulundurulduğunda;
a) İsteğe bağlı yer değiştirmeler, yeniden atama ve bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olanların atamasının 2010 mayıs ve haziran aylarında yapılması,
b) Zorunlu yer değiştirmelerin 2010 temmuz ve ağustos aylarında yapılması,
c) Sınav sonucuna dayalı olarak ilk defa yöneticiliğe atamaların ihtiyaç doğrultusunda yıl boyunca yapılması uygun görülmektedir.

11- İlgi Yönetmeliğin 25 inci maddesinin uygulanması bakımından;

a) 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında bulunanlar bakımından herhangi bir zaman sınırlaması getirilmediğinden, bu kapsamda olanlardan merkez teşkilatında görev yapmakta olanlar Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla, taşra teşkilatında görev yapmakta olanlar ise görev yapmakta oldukları valilik aracılığıyla eğitim kurumu yöneticiliği boş bulunan ilin valiliğine atanmak üzere başvuruda bulunacaklardır. Bunlardan atanma konumuna gelenler atanılacak eğitim kurumunun bulunduğu valilik aracılığıyla Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecek ve Personel Genel Müdürlüğünce atamaları gerçekleştirilecektir.

b) 25 inci maddenin ikinci fıkrası ile kapsama yeni görevler de alındığı dikkate alınarak, uygulamanın buna göre yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda bulunanlar bakımından; eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenler görev yapmakta oldukları valilikçe yapılacak duyurular üzerine başvuruda bulunmaları halinde diğer adaylara birlikte tercihte bulundukları eğitim kurumları çerçevesinde değerlendirilerek puan üstünlüğü esasına göre atamaları yapılacaktır.

12- İlgi Yönetmeliğin kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamalarını düzenleyen 26 ncı maddesi uygulanırken, eğitim kurumu hakkında hangi nitelikte işlem yapılmışsa yöneticileri hakkında da ona paralel işlem yapılacaktır. Şöyle ki, eğitim kurumunun tamamen kapatılmadığı durumlarda bu eğitim kurumunda görev yapan yöneticiler hakkında eğitim kurumu kapatılmış gibi işlem yapılarak yanlış uygulamalara gidilmeyecektir.

Örnek; Bir ilköğretim okulunun 2. kademesinin kapatılması demek, o eğitim kurumunun tamamının kapatılması anlamına gelmemektedir. Bu durumda yöneticilik normu düşmüş gibi işlem yapılması gerekmektedir.

13- İlgi Yönetmelikten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde norm kadro fazlası durumunda bulunan yöneticiler hakkında da ilgi Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılması mümkün olabilecektir.

14- İlgi Yönetmelik eki Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu yargı kararları çerçevesinde değiştirilmiş ve söz konusu değişiklikler 29/08/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete ile 10/09/2009 tarihli ve 27345 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

B. EK-2 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMUNA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

İlgi Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda dikkate alınması gereken hususlar şunlardır;

a) Başöğretmenlik unvanını doktora yapmış olmalarına bağlı olarak (sınavdan muaf) alanlar ile uzman öğretmen unvanını yüksek lisans yapmış olmalarına bağlı olarak (sınavdan muaf ) alanlara mükerrer değerlendirme yapılmaması için formda yer alan açıklamalarda da belirtildiği üzere bu özelliklerden sadece birisi için öngörülen ve yüksek olan puan verilecektir.

b) ?Ödüller, Sicil, Ceza? bilgi başlığında yer alan ödüller bakımından diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken alınmış ve Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda öngörüldüğü şekilde olan ödülleri değerlendirmeye alınacaktır. Cezalar bakımından ise, disiplin affı kapsamında silinmiş olanlar dikkate alınmayacaktır.

c) Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu?nun ?EK PUAN? bilgi başlığında yer alan atanmak istediği eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabileceklere verilen ek puanın uygulaması aşağıdaki örnekler esas alınarak yapılacaktır.

Örnek 1: Bir genel lise müdürlüğüne atanmak üzere bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile bir Türkçe öğretmeninin başvurması halinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenine 5 puan aynı öğretmenlerin bir ilköğretim okulu müdürlüğüne başvurmaları halinde ise Türkçe öğretmenine 5 puan verilecektir.

Örnek 2: Bir Endüstri Meslek lisesi müdür yardımcılığı için branşları Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ya da meslek dersleri öğretmeni olan adayların başvurmaları halinde Ek-2 Değerlendirme Formunun ?EK PUAN? bilgi başlığında yer alan 5 puan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile meslek dersi öğretmenlerine verilirken Türkçe öğretmenine verilmeyecektir. Ek-2

Değerlendirme Formu?nun (******) dip notunda yer alan toplam puanın %15?i bu defa branşı meslek dersleri öğretmeni olan adaya ayrıca verilecektir.

d) İlgi Yönetmeliğin 25 inci maddesinde sayılan görevlerde geçirilen süreler hangi yönetim kademesinde geçmiş sayılmış ise o yönetim kademesi bölümünde değerlendirmeye alınacaktır.

Örneğin; ilgi Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde (C tipi eğitim kurumu müdürlüğünde); en az bir yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde (C tipi eğitim kurumu müdürlüğünde) geçmiş sayıldığından bu süreler formun ?Müdürlük Görevinde Asaleten Geçen Her Yıl İçin? bölümünde değerlendirilecektir.

d) İlgi Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda yapılan değişiklikle yönetim kademelerinde vekaleten veya görevlendirme olarak geçirilen süreler değerlendirmeye alınmamaktadır. Yönetim kademelerinde vekâleten veya görevlendirme olarak geçirilen süreler öğretmenlikte geçen süreler gibi değerlendirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nimet ÇUBUKÇU
Milli Eğitim Bakanı

DAĞITIM :

Merkez Teşkilatı Birimlerine

81 İl Valiliğine

Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticiliğine Atamaya İlişkin Genelge yayımladı.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.04.4 /2323-77433 15/09/2009
Konu :Eğitim Kurumları Yöneticileri

GENELGE
2009/73

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik

İlgi Yönetmelik 13/08/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenle, uygulamada birliğin sağlanması ile bu süreçte Bakanlığımıza ulaşan tereddütlerin giderilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A. GENEL AÇIKLAMALAR

1- Bilindiği üzere; yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre ilgi Yönetmelik ile farklı ve yeni uygulamalar getirilmiştir. Bu nedenle uygulamada herhangi bir hukuki hataya sebebiyet verilmemesi bakımından gerek ilgi Yönetmelik hükümleri gerekse bu Genelgede yapılan açıklamalar birlikte değerlendirilerek yürütülmesi gerekmektedir.

2- İlgi Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; ?Kurucu Müdür: İlk defa eğitim ve öğretime açılacak olan eğitim kurumunu, kurumun amacına uygun eğitim ve öğretim hizmetlerine hazır hale getirmek üzere, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadro verilinceye kadar geçen süre içerisinde geçici olarak görevlendirilenleri,?ifade eder.? şeklinde tanımlanmış olduğundan kurucu müdür olarak görevlendirilenlerin ödemelerine ilişkin uygulamalar geçici görevlendirme niteliğinde yapılacaktır.

3- İlgi Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar arasında Bakanlık kadrolarında en az üç yıl öğretmen olarak görev yapmış olma şartı öngörülmüştür. Bu sürenin hesaplanmasında özel öğretim okul ve kurumlarında öğretmen olarak, sözleşmeli öğretmenlikte, askerlikte ve asker öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınmayacaktır.

4- Yönetici olarak atanacaklarda aranan genel şartlar ilgi Yönetmelikte yeniden düzenlenmiş, hangi eğitim kurumlarına hangi alan öğretmenlerinin yönetici olabilecekleri münhasıran belirlenmiştir. Uygulamada bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

5- Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden sınavsız bu eğitim kurumlarına atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılacak bu nitelikte aday bulunamadığı durumlarda ilgi Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri uygulanacaktır.

Örnek 1- Müdür yardımcılığı boş bulunan Fen lisesine, fen lisesinde görev yapan bir öğretmen ile Anadolu lisesinde görev yapan bir öğretmenin atanmak üzere başvuruda bulunması halinde fen lisesinde görev yapan öğretmene öncelik verilmesi gerekmektedir.

Örnek 2- Yöneticiliği boş bulunan sosyal bilimler lisesine, sosyal bilimler lisesinde görev yapan bir öğretmen ile Anadolu lisesinde görev yapan bir öğretmenin atanmak üzere başvuruda bulunması halinde sosyal bilimler lisesinde görev yapan öğretmene öncelik verilmesi gerekmektedir.

Örnek 3- Müdür yardımcılığı boş bulunan Anadolu öğretmen lisesine, Anadolu öğretmen lisesinde görev yapan bir öğretmen ile Anadolu lisesinde görev yapan bir öğretmenin atanmak üzere başvuruda bulunması halinde adaylar aynı şartlarda değerlendirilecektir.

6- İlgi Yönetmeliğin ?Seçme sınavı? başlıklı 11 inci maddesi ile seçme sınavının

Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından merkezi sistemle yazılı veya elektronik ortamda yapılacağı hükme bağlanmıştır. Sınavın hangi yöntemle yapılacağı ile müdürlük ve müdür yardımcılığı için yapılacak seçme sınavının eş zamanlı ve ayrı ayrı yapılacağı hususu seçme sınavına ilişkin çıkarılacak kılavuzda ayrıca belirtilecektir.

7- Mevcut yöneticiler ile daha önce yöneticilik görevi yapmış olanlar ve ilgi Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar istemeleri halinde müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavlarına başvuruda bulunabileceklerdir. Bu şekilde sınava girmiş olanlar istemeleri halinde sınava dayalı olarak atanacak adaylar gibi değerlendirilebilecekleri gibi ilgi Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden de değerlendirilebileceklerdir.

8- Sınav konuları, ilgi Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen konularla birlikte görevin gerektirdiği temel mevzuat çerçevesinde Sınav Değerlendirme Komisyonunca belirlenecektir.

9- İller arası yer değiştirmeler ülke genelinde ilgi Yönetmeliğin 33 üncü maddesi kapsamında yapılacak duyurular üzerine Bakanlıkça gerçekleştirileceğinden, münferit olarak iller arası yer değiştirme başvuruları alınmayacaktır.

10- İlgi Yönetmeliğin 13/08/2009 tarihinde yürürlüğe girdiği göz önünde bulundurulduğunda;
a) İsteğe bağlı yer değiştirmeler, yeniden atama ve bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olanların atamasının 2010 mayıs ve haziran aylarında yapılması,
b) Zorunlu yer değiştirmelerin 2010 temmuz ve ağustos aylarında yapılması,
c) Sınav sonucuna dayalı olarak ilk defa yöneticiliğe atamaların ihtiyaç doğrultusunda yıl boyunca yapılması uygun görülmektedir.

11- İlgi Yönetmeliğin 25 inci maddesinin uygulanması bakımından;

a) 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında bulunanlar bakımından herhangi bir zaman sınırlaması getirilmediğinden, bu kapsamda olanlardan merkez teşkilatında görev yapmakta olanlar Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla, taşra teşkilatında görev yapmakta olanlar ise görev yapmakta oldukları valilik aracılığıyla eğitim kurumu yöneticiliği boş bulunan ilin valiliğine atanmak üzere başvuruda bulunacaklardır. Bunlardan atanma konumuna gelenler atanılacak eğitim kurumunun bulunduğu valilik aracılığıyla Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecek ve Personel Genel Müdürlüğünce atamaları gerçekleştirilecektir.

b) 25 inci maddenin ikinci fıkrası ile kapsama yeni görevler de alındığı dikkate alınarak, uygulamanın buna göre yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda bulunanlar bakımından; eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenler görev yapmakta oldukları valilikçe yapılacak duyurular üzerine başvuruda bulunmaları halinde diğer adaylara birlikte tercihte bulundukları eğitim kurumları çerçevesinde değerlendirilerek puan üstünlüğü esasına göre atamaları yapılacaktır.

12- İlgi Yönetmeliğin kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamalarını düzenleyen 26 ncı maddesi uygulanırken, eğitim kurumu hakkında hangi nitelikte işlem yapılmışsa yöneticileri hakkında da ona paralel işlem yapılacaktır. Şöyle ki, eğitim kurumunun tamamen kapatılmadığı durumlarda bu eğitim kurumunda görev yapan yöneticiler hakkında eğitim kurumu kapatılmış gibi işlem yapılarak yanlış uygulamalara gidilmeyecektir.

Örnek; Bir ilköğretim okulunun 2. kademesinin kapatılması demek, o eğitim kurumunun tamamının kapatılması anlamına gelmemektedir. Bu durumda yöneticilik normu düşmüş gibi işlem yapılması gerekmektedir.

13- İlgi Yönetmelikten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde norm kadro fazlası durumunda bulunan yöneticiler hakkında da ilgi Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılması mümkün olabilecektir.

14- İlgi Yönetmelik eki Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu yargı kararları çerçevesinde değiştirilmiş ve söz konusu değişiklikler 29/08/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete ile 10/09/2009 tarihli ve 27345 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

B. EK-2 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMUNA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

İlgi Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda dikkate alınması gereken hususlar şunlardır;

a) Başöğretmenlik unvanını doktora yapmış olmalarına bağlı olarak (sınavdan muaf) alanlar ile uzman öğretmen unvanını yüksek lisans yapmış olmalarına bağlı olarak (sınavdan muaf ) alanlara mükerrer değerlendirme yapılmaması için formda yer alan açıklamalarda da belirtildiği üzere bu özelliklerden sadece birisi için öngörülen ve yüksek olan puan verilecektir.

b) ?Ödüller, Sicil, Ceza? bilgi başlığında yer alan ödüller bakımından diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken alınmış ve Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda öngörüldüğü şekilde olan ödülleri değerlendirmeye alınacaktır. Cezalar bakımından ise, disiplin affı kapsamında silinmiş olanlar dikkate alınmayacaktır.

c) Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu?nun ?EK PUAN? bilgi başlığında yer alan atanmak istediği eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabileceklere verilen ek puanın uygulaması aşağıdaki örnekler esas alınarak yapılacaktır.

Örnek 1: Bir genel lise müdürlüğüne atanmak üzere bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile bir Türkçe öğretmeninin başvurması halinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenine 5 puan aynı öğretmenlerin bir ilköğretim okulu müdürlüğüne başvurmaları halinde ise Türkçe öğretmenine 5 puan verilecektir.

Örnek 2: Bir Endüstri Meslek lisesi müdür yardımcılığı için branşları Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ya da meslek dersleri öğretmeni olan adayların başvurmaları halinde Ek-2 Değerlendirme Formunun ?EK PUAN? bilgi başlığında yer alan 5 puan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile meslek dersi öğretmenlerine verilirken Türkçe öğretmenine verilmeyecektir. Ek-2

Değerlendirme Formu?nun (******) dip notunda yer alan toplam puanın %15?i bu defa branşı meslek dersleri öğretmeni olan adaya ayrıca verilecektir.

d) İlgi Yönetmeliğin 25 inci maddesinde sayılan görevlerde geçirilen süreler hangi yönetim kademesinde geçmiş sayılmış ise o yönetim kademesi bölümünde değerlendirmeye alınacaktır.

Örneğin; ilgi Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde (C tipi eğitim kurumu müdürlüğünde); en az bir yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde (C tipi eğitim kurumu müdürlüğünde) geçmiş sayıldığından bu süreler formun ?Müdürlük Görevinde Asaleten Geçen Her Yıl İçin? bölümünde değerlendirilecektir.

d) İlgi Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda yapılan değişiklikle yönetim kademelerinde vekaleten veya görevlendirme olarak geçirilen süreler değerlendirmeye alınmamaktadır. Yönetim kademelerinde vekâleten veya görevlendirme olarak geçirilen süreler öğretmenlikte geçen süreler gibi değerlendirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nimet ÇUBUKÇU
Milli Eğitim Bakanı

DAĞITIM :

Merkez Teşkilatı Birimlerine

81 İl Valiliğine

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir