ÇorumRAM PDR taslağı ile ilgili öneri raporu hazırladı

ÇorumRAM’ın Özel Eğitim ve Rehberlik Yönetmelik Taslağı İnceleme raporu hazırladı. Raporun ayrıntıları;

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine ilişkin çalışma hükümlerini belirleyen yönetmelik ayrı bir yönetmelik olarak tanzim edilmelidir. Taslak bu haliyle özel eğitim hizmetlerinin çatı/ana hizmet alanı olduğu, rehberlik ve p.d. hizmetlerinin ise alt/yan hizmet alanı olduğu gibi bir algıya sebebiyet veriyor. Ayrıca çalışma alanları, nitelikleri ve hizmet verdiği hedef kitle açısından tamamen farklı olan, bu iki alana ilişkin hükümlerin tek yönetmelik altında toplanması ciddi kavram kargaşasına yol açmakta ve yanlış değerlendirmelere sebebiyet vermektedir.

 

 • Tanımlar MADDE 4; Rehber Öğretmen tanımının bulunmaması halihazırda olan  Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman ayrımını/karmaşasını ve unvan meselesini daha da artırmaktadır. Halbuki yönetmeliklerin hazırlanmasındaki ana amaçlardan biri mevcut kavram kargaşalarını gidermektir. Taslak bu haliyle mevcut olumsuzluğu gidermek şöyle dursun bu konuyu tamamen yok sayarak görmezden gelme yoluna gitmiştir. Dolayısıyla Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman tanımı net olarak belirtilmelidir. Özellikle üniversitelerin EBB anabilim dalı PDR bölümünden mezun olanların hakettiği Psikolojik Danışmanlık ünvanı yönetmelikte net ve açık bir ifade ile belirtilmelidir.

 

 • Tanımlar MADDE 4; “Servis” kavramı Okul Rehberlik Servisi’nin verdiği hizmetleri kapsamayan, verilen hizmetleri hafifleştiren/basite indirgeyen ve okul kamuoyunca (özellikle öğrenciler ve velilerce) yanlış algılanabilecek bir ifadedir. Tüm eğitim ortamlarında servis kavramı öğrencileri eğitim kurumlarına ulaştıran taşıtları belirten ve herkesçe de bu şekilde bilinen bir kavramdır. Kavram kargaşasını gidermek için “servis” ifadesi kaldırılmalı, bunun yerine daha spesifik ve verdiği hizmet alanlarını çağrıştıran bir ifade/kavram belirtilmelidir. Örneğin; Okul Rehberlik Birimi, Okul Rehberlik Servisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, Okul PDR Birimi gibi.

 

 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Madde 13, Her Eğitim tür ve kademelerinin, çalışma sistemleri, işleyişleri ve gerçekleşmesi istenilen beklentileri farklılık taşımaktadır.  Özel eğitim hizmetlerine ilişkin bu tanımlama yapılmışken Rehberlik ve P.D. Hizmetlerine ilişkin tanımlama yapılmamıştır. Eğitim tür ve kademelerindeki Rehberlik PD. Hizmetlerinden beklenilen gaye ve yapılacak çalışmaların ana konularının ne olacağı ve çalışmalardaki ağırlığın hangi hususlara ne şekilde verileceği net olarak belirtilmelidir.

 

 • MADDE 18, Aile Eğitim Hizmetleri; yalnızca özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin ailelerine dönük değil tüm öğrencilerin ailelerine dönük olarak yapılacak aile eğitim hizmetlerine atıf yapılmalı,  ve buna uygun geliştirilecek aile eğitim programları yönetmelikte belirtilmeli.

 

 • MADDE 32 REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ;  dört birime ayrılan rehberlik araştırma merkezinde bu birimlerde öncelikle görev alması gereken personelin nitelik/niceliği ve hangi birimlere öncelikle hangi branşın koordinatör olarak atanması gerektiği net olarak belirtilmeli

 

 • MADDE 33 RPDH BİRİMİNİN GÖREVLERİ;  Sorumluluk bölgesinde bulunan rehber öğretmenlerle yılda en az iki kez toplantı düzenlemek kısmında, çalışma takvimi net olarak belirtilmeli, toplantının yapılacağı tarihler net olmalı

 

 • MADDE 41 RPDH İL DANIŞMA KOMİSYONU;  Bu komisyonda yalnızca RPDH birim koordinatörünün olması hizmetlerin planlanması ve yürütülmesinde hizmetlerin niteliğini olumsuz etkileyebilir, komisyonda RAM’daki diğer birimlerin koordinatörleri de görev almalı.

 

 • MADDE 44 PSİKOSOSYAL MÜDAHALE;  müdahale birimine seçilecek rehber öğretmenlerin sayısı ve hangi kriterlere sahip olanların bu birimde görev alacağı daha net ifade edilmeli.

 

 • MADDE 51 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ;  bep hazırlanırken özellikle hangi derslerden bep hazırlanması gerektiği tür ve kademelere göre belirtilmeli, birim üyelerinin bep hazırlanmasındaki misyonları/görev tanımları net olarak yapılmalı. Çünkü BEP Biriminin tüm  çalışmalarını Okul Rehber Öğretmenleri yapar gibi algı var okullarda, bu konuda Okul Rehber Öğretmenleri ciddi problemler yaşıyor. Bu yüzden birim üyelerinin görev tanımları netleştirilmeli.

 

 • MADDE 63 MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREVLERİ;  Mevcut yönetmelikte bulunan; Sorumlu olduğu sınıflardakiöğrencilere ilişkin sorunları ve bu öğrencilerle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir.”  maddesi Okul İdaresi ve Okul Rehberlik Servisinin koordinasyonunu artıyordu. Okuldaki öğrencilere anında ulaşmayı ve Rehber Öğretmene olaylar gelişmeden/büyümeden müdahale etme imkanı veriyordu, yeni yönetmelikte de bu madde net olarak belirtilmeli.

 

 • MADDE 76 REHBER ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ; bölümünde yer alan ” Okula/kuruma yeni gelen öğrenciler için oryantasyon ve uyum çalışmalarını planlar ve yürütülmesinde gerekli tedbirleri alır” bu maddeye ilişkin çalışmanın yalnızca rehber öğretmen tarafından yapılması çalışmadan beklenilen verimi sağlamayabilir, bu maddeye ilişkin görevler Rehberlik Hizmetleri Yürütme  Komisyonunun, ve Okul Müdür Yardımcılarının görev kapsamına da dahil edilmeli.

 

 • MADDE 76 REHBER ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ; bölümünde  “h) Bireysel veya grupla psikolojik danışma yapar”ifadesi bu haliyle mesleki formasyonu yok saymakta Rehber Öğretmenliğe geçiş yapan sınıf öğretmenleri ve diğer branşlara, uzmanlık gerektiren Psikolojik Danışma yapma yetkisi getirmektedir. Bu haliyle ciddi riskleri bünyesinde barındırıyor, Psikolojik Danışma’ya ilişkin hüküm mevcut yönetmelikte belirtildiği gibi kalmalı.

 

 • MADDE 95 ÇALIŞMA SATLERİ VE İZİNLER;  bölümündeki mevcut hüküm Rehber Öğretmenlerin hali hazırda zaten yetersiz olan özlük haklarını ve zorlu çalışma şartlarını daha da ağırlaştırmaktadır. Özellikle köy/belde/küçük ilçelerde çalışan rehber öğretmenlerin görev yerlerine ulaşmalarında yaşayacakları sıkıntıları göz ardı etmektedir. Bu haliyle taslakta yer alması uygun görülmemektedir. Buna ilişkin hüküm mevcut yönetmelikteki haliyle kalmalıdır.

 

 • MADDE 96 DİĞER GÖREVLER; bölümündeki “Görev yaptığı okulda/kurumda rehber öğretmenlere yönetim, ders, nöbet ve merkezi sistem sınavları hariç sınav görevi verilemez” ifadesi kavram kargaşasına neden olmaktadır. Bu hüküm netleştirilmeli cümle bu haliyle farklı yorumlamalara sebebiyet vermektedir.

 

 • RAM’lar da görev alacak personellerin unvan ve mezuniyet alanlarına ilişkin bilgiler taslakta yer almamış, RAM’daki Birimlerin normları ve personel dağıtımı belirtilmemiş. Okul Rehberlik Servislerinde görev yapacak personelin tanımı yok.

 

 • İlkeler kısmında belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde profesyonellik ilkesi kime/hangi personele atıfta bulunmaktadır? Bu husus netleştirilmelidir.

 

 • Rehberlik hizmetlerinde yönlendirme işlemlerine ilişkin detaylı ve net bir bilgi mevcut değil, bu husus netleştirilmeli ve detaylandırılmalı.

 

 • Genel itibariyle Rehberlik hizmetlerinin gelişimsel ve önleyici anlayışla yürütülmesi daha etkin ve olumlu sonuçlar vermektedir. Ancak taslakta önleyici rehberlik mantığı daha çok işlenmiştir, bu durum çalışmaların niteliğini olumsuz etkileyecektir.

 

 • RAM’lardaki birimlerde görevli rehber öğretmenlerin kendi birimindeki görevlerinin dışında diğer çalışma alanlarında da görev yapması, birim mantığını devre dışı bırakıp alt komisyon gibi bir misyon yüklüyor oluşturulacak birimlere. Bu konudaki çift başlı görev anlayışı netleştirilmeli.

 

 • İl genelinde görev yapan rehber öğretmenlerin mesleki donanımlarını artırmak için panel, sempozyum, konferans vb. düzenleme çalışmaları ile ilgili mevcut yönetmelik RAM’lara misyon yüklüyor. Bu misyona istinaden kendi ilimizde ciddi çalışmalar yapıldı, ancak taslakta RAM’ların bu misyonu kalkmış olarak görünüyor. Bu konu il genelinde yapılacak çalışmalara olumsuz yansıyabilir dolayısıyla bu husus gözden kaçırılmamalı.

 

 • İlde yapılacak rehberlik çalışmalarında önceliklerin belirlenmesi ve ortak anlayışla çalışmaların yürütülmesi konusunda RAM’ların misyonu zayıflatılmış, bu husus çalışmaları olumsuz etkileyebilir.

 

 • Eşgüdümü sağlamak ve sahadaki (okullardaki) çalışmaları yerinde inceleyebilmek için RAM’ların okul Rehberlik Servislerini ziyareti çok işlevsel ve önemli bir husus, bu husus göz ardı edilmiş.

 

 • İlde ortaya çıkan risklere karşı önleyici rehberlik anlamında il çapında alınacak tedbirleri ve yapılacak çalışmaların il çerçeve planı hazırlanarak içeriğine konmaması, ortak anlayış geliştirmek ve önceliklerin belirlenmesi açısından ciddi bir eksiklik olarak beliriyor.

 

 • Okul Rehberlik Servislerinin ve RAM’ların raporlama sistemi kaldırılmış, bu durum çalışmaların mahiyetini ve tedbir alınması gereken konuların gözden kaçmasına zemin hazırlayacaktır, dolayısıyla hem okullarda hem de RAM’larda raporlama sistemi devre dışı bırakılmamalıdır.

 

 • Taslakta yer alan “Birimlerin hizmet alanlarıyla ilgili bilimsel gelişmeleri izlemek, uygulamaya aktarılmasına destek sağlamak üzere gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak” görevi tüm birimler için geçerli olmalı.

 

 • MADDE 36’da belirtilen ” Yönlendirilmesi ve yerleştirilmesi yapılan bireylerin izlemesini yapmak” bu ifade daha net bir şekilde ifade edilmeli. Bu haliyle net ve işlevsel bir görev tanımı içermiyor.

 

 • Mevcut yönetmelikte yer alan ” Görev bölgesindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisleri elemanlarıyla gerekli durum ve ilgili konularda toplantılar düzenler, toplantı sonunda belirlenen hususlarla ilgili gerekli önlemleri alır ve sonuçlarını izler” maddesi yeni yönetmelikte de yer almalı. RAM ve okul Rehberlik Servisleri arasındaki eşgüdümün yapılması için bu madde çok önemli.

 

 • Mevcut yönetmelikte yer alan; ” Değerlendirme sonucuna göre öğrenci veya bireyin gereksinimi olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir, bireysel veya grupla psikolojik danışma hizmeti gereken durumlarda mesleki formasyonu bu hizmeti vermeye uygun eleman varsa hizmet verilir. Uzman eleman yoksa başvuranın ilgili kurumlara sevki yapılır.” maddesi Mesleki formasyon ve profesyonelliğin sağlanması adına yeni yönetmelikte de yer almalı. Aksi takdirde ilkeler kısmında yer alan profesyonellik ilkesi söz de kalmış olacaktır.

 

 • Taslakta Madde 76 2. kısımda yer alan “Bireysel/grupla psikolojik danışma ve/veya aile rehberliği/danışmanlığı yapar” maddesi psikolojik danışmanlık formasyonu olmayan personelin uygulayabileceği bir husus değildir, dolayısıyla bu madde yine profesyonellik ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

 

 • Madde 76 da ” Danışmanlık tedbiri kararı alınmış çocuğa ve çocuğun bakımından sorumlu olan kişilere ilgili mevzuat hükümlerince danışmanlık tedbiri hizmeti sağlar” maddesinde belirtilen görevle ilgili diğer kurumlarda görevli personellere (sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog vb.) ücret tahakkuk ettirilirken Okullarda görevli uzmanlar (psikolojik danışmanlar) bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Bu husus mesleki açıdan psikolojik danışmanları rencide edebilir ve verilecek hizmetlerin niteliğini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca danışmanlık tedbiri uygulamalarına ilişkin Rehber öğretmenlere verilmesi gereken 120 saatlik programın telaffuz edilmesi ve eğitim mahiyetinin belirtilmesi gerekir.

Kaynak: corumram.gov.trÇorumRAM PDR taslağı ile ilgili öneri raporu hazırladı” için 2 yorum

 1. Çorum RAM çalışanlarına taslaklar ilgili eksik kalan ve yanlış ifade edilen hükümlere çok anlamlı ve yerinde vurgular da bulunduğu için teşekkür ediyoruz. Bu görüşlerin bakanlık birimleri tarafından mutlaka dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum.

 2. Çorum RAM personeline bu yazılarıyla ilgili teşekkür ediyorum diğer 80 ildeki Ram lar bu konuya eğilmemişmi bunu merak ediyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir