2015-2016 PDR (Rehberlik) Yıllık Çerçeve Planı Uygulama Esasları

…………………. İLİ

…………………….. REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PLANI UYGULAMA ESASLARI 

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.08.2006 tarihli ve 329 sayılı kararı ile kabul edilen “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı”nın ÇerçevePlanlara entegrasyonunu sağlamak amacı ile çerçeve planlar yeniden revize edilmiş ve 2006 yılından itibaren de revize edilen çerçeve planlar kullanılmaktadır.  2012 yılında 4+4+4 eğitim sitemine geçilmesi,  rehberlik saatinin haftalık ders çizelgesinden kademeli olarak kaldırılması, 8. Sınıflarda Rehberlik ve Kariyer Planlama adı altında haftalık ders çizelgesinde bir ders konulmasına bağlı olarak çerçeve planlarda de bir düzenlemeye gidilmesi gerekmiştir. Hazırlanan bu çerçeve planda hem Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen ve uygulamada olan programlara yer verilmekle birlikte aynı zamanda ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerine bağlı olarak verilmesi gereken kazanımlara yer verilmiştir.

Hazırlanan çerçeve plan örnek olduğundan; her okul, bulunduğu bölgenin özellikleri ve öğrencilerin/öğretmenlerin/velilerinrehberlik ihtiyaçlarını dikkate alarak çerçeve plan üzerinde değişiklik yapabilir. Etkinliklerin seçiminde;öğrencilerin yaş ve gelişim dönemi özellikleri ile kazanıma uygunluğu dikkate alınmalıdır. Kazanımların işleniş sırası sınıfların özellikleri, öğrenci ihtiyaçları ve rehberlik öğretmeninin uygulaması gereken etkinlikler dikkate alınarak gerekli düzenlemelerle değiştirilebilir. Plan içerisinde yer alan bölümlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

A-Grup Rehberliği:

 1. a) Sınıf bölümü; ilköğretim ve orta öğretim kurumları sınıf rehberlik programı, rehberlik ve kariyer planlama dersi programında yer alan kazanımlara yönelik sınıf rehber öğretmeni tarafından yürütülen rehberlik etkinliklerini kapsar. Ortaöğretim kurumlarında özel yetkinlik gerektiren kazanımlar da bu bölümde yer alır ancak uygulaması rehberlik öğretmeni tarafından gerçekleştirilir.

b)Okul bölümü;Sınıf rehberlik programı dışında, rehberlik öğretmeni tarafından okul genelinde ya da sınıflar düzeyinde öğrencilere yönelik düzenlenen ve rehberlik öğretmeni tarafından yürütülen grup rehberliği etkinliklerini kapsar.

B-Bireysel Planlama:

Öğrencilerin eğitsel ve mesleki geleceklerini sağlıklı bir biçimde planlamalarına yardımcı olmak amacıyla; bireyi tanıma, yöneltme, yerleştirme ve izleme hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek, bireysel görüşmeler, bireysel ya da grup test veya ölçeklerinin uygulanması, sonuçlar hakkında geribildirim verilmesi gibi tüm etkinlikler bu bölümde yer alır.

C-Müdahale Hizmetleri:

Herhangi bir yeterlik alanında, sınıf rehberliği dışında yardım gerektiren, sorun yaşayan öğrencilere yönelik her türlü bireysel ya da grupla gerçekleştirilen etkinlikler (bireysel ya da grupla psikolojik danışma, krize müdahale vb.) ile bu hizmetlerden yararlanacak öğrencilerin tespitine yönelik çalışmalar bu bölümde yer alır. Ayrıca önleyici müdahale kapsamında sorun yaşaması muhtemel risk gruplarındaki öğrencilere yönelik çalışmalar da (“Psikoeğitim”, “Psikososyal Müdahale Hizmetleri”, “Temel Önleme”,” Eğitim Ortamlarında Şiddetin Azaltılması ve Önlenmesi çalışması” vb.) bu bölümde yer alır.

D-Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim:

Okul ve sınıf rehberlik programlarının; planlanması, hazırlanması, uygulanması ve değerlendirmesine yönelik etkinlikler, araştırma etkinlikleri, kurullara, toplantılara, kongre, sempozyum v.b. gibi bilimsel etkinlikler katılma, hizmet içi eğitime katılma, veli, öğretmen ve yöneticilere müşavirlik, halkla ilişkiler gibi tüm etkinlikler bu grupta yer alırlar.

E-Diğer:

Programın diğer unsurları içine yerleştirilemeyen etkinlikler bu grupta yer alır (“belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmalar vb.”)

 

ÇERÇEVE PLANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 1. Program örnek çerçeve niteliği taşımakta olup, grup rehberliği etkinlikleri rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi tarafından yaşanılan çevre ve okul-öğrenci ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir. Etkinlikler öğrencilerin yaş ve sınıf seviyelerine göre farklı kaynaklardan seçilebilir.
 2. Okul grup rehberliği etkinlikleri ile sınıf grup rehberliği etkinlikleri aynı haftalarda benzerlik gösterecek şekilde planlanmıştır. Ancak okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapılarak etkisini artırmaya yönelik farklı zamanlarda planlama yapılabilir.
 3. Çerçeve planda yer alan TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı) 2015-2016 eğitim öğretim yılında bir proje kapsamında yürütüldüğünden sonraki yıllarda okul grup rehberliği etkinlikleri bölümüne koruyucu önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında çalışmalar eklenebilir.
 4. Okul Psikososyal Müdahale Ekibi; madde bağımlılığı, şiddet, travma, taciz vb. durumlara müdahale ve çalışmaların yürütülmesinden sorumludur.
 5. Önceki yıllarda ayrı ayrı hazırlanan eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi eylem planı, psikososyal müdahale eylem planı,  okul grup rehberliği bölümünde,  müdahale çalışmaları ise çerçeve planda müdahale hizmetleri başlığı altına yerleştirilecektir.
 6. Danışmanlık tedbiri uygulamalarına yönelik çalışmaların yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesi ve raporların zamanında hazırlanarak gönderilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.
 7. Rehberlik öğretmeni okulda ilgili mevzuat doğrultusunda kurulan kurul ve komisyonlarda yönetmeliklerin belirttiği hususlarda alanı ile ilgili görev alır.
 8. Aile ziyaretleri; müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehberlik öğretmeninden oluşan bir ekip tarafından yapılmalıdır. Gerektiğinde muhtar, din görevlisi, aile hekimi gibi aileyi tanıyan ve aile ile iletişim kurulmasında kolaylaştırıcı rol oynayacak bireylerden de destek alınır.  Yapılan ziyarete ilişkin kayıtlar tutulmalıdır.
 9. Özel eğitim okullarında farklı engel türlerine yönelik ortak program hazırlandığından rehberlik öğretmeninin öğrenci yeterliliklerine göre etkinlikleri belirlemesi gerekmektedir. Özellikle aile rehberliği faaliyetlerinde özel eğitim öğretmeni ile işbirliği yapılmalıdır.
 10.  Rehberlik öğretmeni olmayan okullarda,  Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu okullarının ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden müşavirlik hizmeti alarak planlarını hazırlar.
 11. Rehberlik öğretmeni öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sınav kaygısı, öfke kontrolü, atılganlık vb. konularda yapılandırılmış grup oturumlarına planda yer verebilir.

Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hizmet standardını sağlamak ve hizmetlerin etkililiğini artırmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak illere dağıtımı yapılan ve http://orgm.meb.gov.tr adresinde yayınlanan “Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Uygulama Kılavuzu”ndan da yararlanılması uygun olacaktır.

(RAM sitelerinden alınmıştır)

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir