2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu

(Başvurular 02 Nisan – 10 Mayıs 2012 tarihleri arasında internet ortamından yapılacaktır.)

Açıklama sayfası için tıklayınız.

2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu için tıklayınız
T.C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI BEYTEPE/ANKARA

DİKKAT: Başvuru yapacak olan ve ikinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT) ve Mülâkat) çağrılan tüm adayların, bu kılavuzu dikkatli okumaları ve kılavuzda belirtilen açıklamalara göre hareket etmeleri yararlarına olacaktır.

BAŞVURU TARİHİ: 02 NİSAN – 10 MAYIS 2012

YGS TARİHİ: 01 NİSAN 2012

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

ÖN SAĞLIK MUAYENE, FİZİKÎ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTLERİ (FKDT) VE MÜLÂKAT TARİHİ : Başvurular tamamlandıktan sonra internetten duyurulacaktır.

YAZIŞMA ADRESİ JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI SEÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06835 BEYTEPE / ANKARA

İNTERNET ADRESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN : www.tsk.tr DUYURU VE İLANLAR İÇİN : www.jandarma.tsk.tr

TELEFON NUMARASI 0312 464 51 14 (MESAİ GÜNLERİNDE SAAT 08.00-17.30 ARASI)

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığının emirleri doğrultusunda değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığıyla duyurulur.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

 

a. Genel Bilgiler

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO)

(1) Astsubay adaylarını; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun Jandarmaya verdiği görevleri yapabilecek ve yetkileri kullanabilecek düzeyde yetiştiren iki yıl süreli askerî okuldur. JAMYO’ya kabulü yapılan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimini tamamlayan JAMYO adaylarına eğitim süresi içerisinde, meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılır. Eğitim ve öğretim programlarında yer alan bazı derslerin senaryolara dayalı uygulamaları yapılarak, adayların eğitimleri geliştirilir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, diploma töreninden sonra Jandarma Astsubay Çavuş rütbesiyle, yurdumuzun dört bir yanındaki Jandarma birliklerinde görev alırlar.

(2) JAMYO, Beytepe / ANKARA’da; Jandarma Kurslar Komutanlığı ve Jandarma Astsubay Temel Kursunun da bulunduğu, Jandarma Eğitim Komutanlığı Kışlası içerisinde konuşludur. Çevresinde Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Adalet Akademisi ve TED Koleji bulunmaktadır.

(3) JAMYO parasız yatılı okuldur. JAMYO öğrencileri, öğrenciliğe kabul edildikleri tarihten itibaren askerî öğrenci üniforması ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca öğrenci harçlığı verilir.

(4) İki yıllık eğitimden sonra Astsubay Çavuş olarak ataması yapılan astsubaylar; 926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümlerine göre aylıklarına ilave olarak; silahlı kuvvetler tazminatı, aile ve çocuk yardımı, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadırlar. Gerekli niteliklere sahip Jandarma Astsubayları, yapılacak sınavda başarılı olmaları ve J.Gn.K.lığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteâkip subay olabilmektedirler. Jandarma Astsubayları; orduevlerinden, askerî hastanelerden, lojmanlardan ve Ordu Yardımlaşma Kurumunun imkânlarından yararlanmaktadırlar.

b. Temel İlke ve Kurallar

(1) Bu kılavuz, Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) başvuru, ikinci aşama seçme sınavları ile kayıt ve kabul esaslarını kapsamakta, sadece internet sitesinde yayımlanmakta, basım ve dağıtımı yapılmamaktadır.

(2) 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna, 2012 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-5) sonuçlarına göre öğrenci alınmaktadır (Birinci Aşama Sınavı).

(3) İnternetten başvuruları kabul edilen adaylar 2012 yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sonucunda YGS-5 puan türünden almış oldukları puana göre sıralanacak ve Jandarma Okullar Komutanlığı tarafından belirlenecek sayıda aday ikinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT) ve Mülâkat) çağrılacaktır.

(4) Başvuru için 2012 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) başvuru sırasında ÖSYS Aday Bilgi Formunun “Askerî Okullara Girme İsteği” bölümünün işaretlenmiş olması gerekmektedir. “Askeri Okullara Girme İsteği” bölümünü işaretlemeyen adaylar da kılavuzda belirtilen şartları taşımaları halinde www.tsk.tr (İnsan Kaynakları / Askerî Okullara Başvurular / Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu) internet adresinden başvuru yapabilirler.

(5) 2012 yılı JAMYO başvurularının tamamlanmasını müteâkip, Jandarma Okullar Komutanlığınca YGS-5 puan türünden ilân edilecek taban puan ve üzerinde puan alan adaylar, ikinci aşama seçme sınavları olan ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testi (FKDT) ve mülâkata çağrılacaktır.

(6) Belirlenen taban puanın en az %90’ını alan özel durumlu adaylar da (şehit, malûl gazi ve muharip gazi çocukları) ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılacaktır.

(7) Adaylara 2012 yılı JAMYO başvurularının tamamlanmasından sonra herhangi bir belge gönderilmeyeceğinden, adayların internet adresinden durumlarını ve yapacakları işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir.

(8) İnternet ilânlarının takip edilmemesi nedeniyle, ikinci aşama seçme sınavlarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

(9) Başvuruların bitimini müteâkip, Jandarma Okullar komutanlığının belirleyeceği YGS-5 taban puanı ve üzerinde puan alamayan adaylar ikinci aşama seçme sınavlarına alınmayacaklardır.

2. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURMA İŞLEMLERİ

a. Genel Koşullar

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir.

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,

(3) Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

(4) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

(5) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta

olmak,

(6) Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

(7) Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre haklarında yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak,

(8) Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(9) Reşit değilse veli göstermek, düzenlenecek yüklenme senedi için senette belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,

(10) Askerlik hizmetini yapmamış olmak, ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testleri ve mülâkat sınavları ile kesin kayıt-kabul işlemleri sırasında (Haziran – Eylül 2012 tarihleri arasında) silahaltında olmamak veya belirtilen tarihlerde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınacak olmamak,

(11) Yapılacak sınavlarda başarılı olarak, belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,

(12) Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

b. Sağlık İle İlgili Koşullar

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, askerî öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak

üzere;

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme

sahip olmak,

(b) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,

(c) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak, (ç) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş

olmak,

(d) Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,

(d) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak,

(e) Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak,

(f) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak),

DİKKAT! Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, asker hastanelerinin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğ retim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar

(1) En fazla 21 yaşında (1991 doğumlu) olmak. (Adayların yaşının hesaplanması; gün ve aya bakılmaksızın 2012 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt- kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

(a) Yaş düzeltmesi yaptırmadan önceki doğum tarihi 1991 ve daha sonraki yıllar iken, yaş düzeltmesi yaptıktan sonraki yaşı 1990 ve daha önceki yıllar olduğundan internetten başvuru yapamayan adaylar, dilekçe ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kesinleşmiş mahkeme kararının bir suretini 10 Mayıs 2012 tarihine kadar Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA adresine şahsen / kargo / posta ile ulaştıracaklardır.

(b) Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşullarını taşımadığı halde internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bu durumları seçme sınavları aşamasında veya diğer aşamalarda yapılacak incelemelerde ortaya çıktığında, bütün işlemleri iptal edilecektir.

(2) Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo sınırları içerisinde yer almaktadır. (Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

ç. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar

(1) TABLO-2’de kaynak olarak belirtilen lise veya dengi okullardan 2010, 2011 yıllarında ya da 2012 yılı kayıt kabul tarihine kadar mezun olmak, (2010 yılından önceki yıllarda mezun olanların başvuruları kabul edilmeyecek ve internette ilân edilecek kayıt kabul tarihinden sonra mezun olanların okula kabulleri yapılmayacaktır.)

(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012 yılında yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılmış olmak,

(3) Daha önceden askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

d. Başvurma İşlemleri

(1) Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvurular, 02 Nisan – 10 Mayıs 2012 tarihleri arasında www.tsk.tr internet adresindeki (İnsan Kaynakları / Askerî Okullara Başvurular / Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu) başvuru ile ilgili alanlara gerekli bilgilerin doldurulması şeklinde aday tarafından yapılacaktır.

(2) Adaylara yol göstermesi bakımından, konu ile ilgili işlem basamaklarını gösteren örnek dosya www.jandarma.tsk.tr internet adresinde, Personel ve Öğrenci Alımı JAMYO duyuruları bölümünde “Başvurunun internetten nasıl yapılacağı” başlığı altında açıklanacaktır. Adayın başvuru işlemine başlamadan önce bu dosyayı okuması yararına olacaktır.

(3) İnternetten başvuru işleminin, yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapılması gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan başvuru işleminin tamamlanmasından sonra adaylar; kimlik bilgileri, öğrenim durumu ve adres bilgilerinin de bulunduğu sayfanın çıktısını alacaklar ve sınav dönemine kadar muhafaza edeceklerdir.

(4) Adaylar, başvuru süresi içerisinde sisteme girmek suretiyle bilgilerini kontrol edebilecek ve 10 Mayıs 2012 tarihine kadar gerektiğinde (adres, telefon, özel durum vb.) değişiklik yapabileceklerdir. Adayların yapmış oldukları en son değişiklikler sistem tarafından değerlendirmeye esas alınacaktır.

(5) Sınav aşamalarına ait ilânlar internette kendi başlıkları altında yayımlanmaktadır.

(6) İnternet ortamında yapılacak başvurular 10 Mayıs 2012 tarihinde sona erecektir.

(7) 10 Mayıs 2012 tarihinden sonra yapılacak itirazlar ve düzeltme/değişiklik talepleri, konusu ne olursa olsun dikkate alınmayacaktır.

JAMYO giriş şartları için gerekli doğum tarihi, TABLO – 2’de yazılı kaynak lise/dengi okul türleri ve bu okullardan mezuniyet yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamazlar.

(8) İnternet üzerinden başvuru yoğunluğu veya teknik herhangi bir nedenle başvuru yapamayan adayların; başvuru işlemini günün değişik saatlerinde tekrar denemeleri gerekmektedir.

(9) Başvuru yapan adaylara herhangi bir bilgilendirme yazısı gönderilmeyecektir. Tüm adayların www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanan/yayımlanacak olan duyuruları takip etmeleri zorunludur.

d. Başvuru Sırasında Özel Durumlu Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Özel durumlu adaylar, başvuru sayfasındaki kendilerine uyan seçeneği, özel durumu bulunmayan adaylar ise “ÖZEL DURUMLU DEĞİLİM” seçeneğini seçecektir. Özel durumlu adaylar, ikinci aşama seçme sınavları sırasında bu durumlarını belgeleyeceklerdir.

(1) Şehit Çocuğuyum

Milli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesi kapsamında şehit sayılan kişiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevliyken şehit olan anne veya babanın çocukları bu seçeneği seçeceklerdir.

(2) Malûl Gazi Çocuğuyum

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er olarak görev yaptığı sırada, Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre; haklarında vazife malûlü kararı verilerek Malûl Gazi sayılan anne veya babanın çocukları bu seçeneği seçeceklerdir.

DİKKAT! Malûl Gazi: TSK mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder. (2847 sayılı kanun)

(3) Muharip Gazi Çocuğuyum

Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kore Savaşına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er çocukları bu seçeneği seçeceklerdir.

e. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

(1) İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması, öğrenim durumu, yaş, okul türü vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, başvuru işleminin tamamlanarak onaylandığına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, başvurunun internet haricinde posta/kargo vb. ile yapılması, İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezinde yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının belirlenmesi durumunda, başvuru yapılmamış kabul edilerek, geçersiz sayılacaktır.

(2) Adayların, eksik, yanlış beyan ve bilgilendirmelerinden doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

3. İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI (ÖN SAĞLIK MUAYENE, FİZİKÎ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTLERİ (FKDT) VE MÜLÂKAT )

İkinci aşama seçme sınavlarının yapılacağı tarih, başvurular tamamlandıktan sonra 20 Mayıs-01 Haziran 2012 tarihleri arasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak ikinci aşama seçme sınavlarına çağrı duyurusunda belirtilecektir.

a. İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Çağrılacak Adaylar

(1) 2012 yılı JAMYO başvurularının bitimini müteâkip, 2012 yılı YGS-5 puanları dikkate alınarak Jandarma Okullar Komutanlığınca belirlenen taban puan ve üzerinde puan alan adaylar, ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılacaktır. (2011 yılı JAMYO taban puanı YGS-5 : 260.000’dır.)

(2) Jandarma Okullar Komutanlığınca belirlenen taban puanın en az %90’ını alan ve ilk başvuruda “Özel Durumunuz” bölümünü işaretleyen Şehit, Malûl Gazi, Muharip Gazi çocukları da (Özel Durumlu Adaylar) ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılacaktır.

b. İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Yapılacak Duyuru

(1) 2012 yılı JAMYO başvurularının tamamlanmasını müteâkip, seçme sınavlarına girmeye hak kazanan tüm adayların isim listeleri sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde 20 Mayıs-01 Haziran 2012 tarihleri arasında yayımlanacaktır. İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan veya çağrılma hakkını kazanamayan hiçbir adaya posta yolu ile sonuç bildirimi yapılmayacak, belge, evrak vb. gönderilmeyecektir. İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve saatine ilişkin açıklama internetten yapılacak bu duyuruda belirtilecektir.

(2) İkinci aşama seçme sınavları Jandarma Eğitim / Okullar Komutanlığı Beytepe/

ANKARA (İncek Bulvarı üzerinde) adresinde yapılacaktır.

c. İkinci Aşama Seçme Sınavlarının Kapsamı

(1) Belge İnceleme (Birinci Gün)

İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan adaylardan istenen belgeler, bu kılavuzda “İkinci Aşama Seçme Sınavlarında Adayların Yanında Bulundurmaları veya Teslim Etmeleri Gereken Belgeler” başlığı altında açıklanmıştır. Belge incelemesi sonucunda başvuru ve giriş koşullarını taşımayan veya belgesi eksik olan adaylar elenerek, sınavların diğer aşamalarına alınmayacak, belgelerini tamamlamaları için ek süre verilmeyecektir. Bu nedenle adayların, istenen tüm belgeleri, onaylı ve eksiksiz olarak ikinci aşama seçme sınavlarına gelirken yanlarında getirmeleri zorunludur. Getirilecek belgeler ile belge örnekleri www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yer almaktadır.

2011 Yılı ikinci aşama seçme sınavlarında belge incelemesi sonucunda (4) aday

elenmiştir.

(2) Ön Sağlık Muayene (Birinci Gün)

Adayların genel fizikî görünümü, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, renk körlüğü, düztabanlık, ağız, çene ve diş yapısı vb. sağlıkla ilgili gerekli ön koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilerek, ön sağlık muayenesi yapılacaktır.

DİKKAT! Sınavlara gelmeden önce, ön sağlık, boy-kilo ile ilgili koşulları taşıyıp taşımadığınızı başvuru kılavuzundan bir kez daha dikkatle incelemeniz, sınavlarda aranan kıstaslara göre sağlık kontrolleri ile doğru boy-kilo ölçümünüzü yaptırmanız, sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramanızı önleyecektir. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğuna ve vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar sınavda elenmektedir.

2011 Yılı ikinci aşama seçme sınavlarında; yaş-boy-kilodan (170), ön sağlık muayeneden (2), renk körlüğünden (44) olmak üzere toplam (216) aday elenmiştir.

(3) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) (Birinci Gün)

(a) Adaylara, çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonlarını meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. FKDT’nin hangi branşlarda yapılacağı ve standartları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. FKDT dört aşamalı olarak yapılacaktır.

(I) Barfikste kol çekme : 3 çeken,

(II) Mekik : 1 dakikada yardımlı 25 tekrar yapan,

(III) Durarak uzun atlama: 190 cm. ve daha fazla atlayan,

(IV) Koşu: 400 m. mesafeyi 75 saniye ve daha kısa sürede koşan adaylar başarılı sayılacak, diğer adaylar elenecektir.

DİKKAT! FKDT’ye önceden çalışarak hazırlıklı geliniz. Yukarıda belirtilen branşlarda standartlara ulaşamayan adaylar elenmektedir. Bu durum, adayların gereksiz harcama yapmalarına neden olmaktadır.

2011 Yılı ikinci aşama seçme sınavlarında, barfikste kol çekmede (136), mekikte (6), durarak uzun atlamada (1), 400 metre koşuda (56) olmak üzere toplam (199) aday elenmiştir.

(b) FKDT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk Jandarma Okullar Komutanlığına ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde, sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar, sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

(c) Ön Sağlık Muayene ve FKDT’nin herhangi bir aşamasında elenen adayların itiraz hakkı vardır. İtirazlar aynı gün ve sınavların devam ettiği saatler içerisinde İtiraz Başvuru Birimine yapılır. Sınav alanları terk edildikten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz.

(ç) İtiraz Başvuru Birimi tarafından, itiraz başvuruları kabul edilen adaylar, İtiraz Değerlendirme Biriminde yeniden sınava tabi tutulacak ve başarılı olduğu taktirde, müteâkip seçim aşamasından itibaren sınavlara devam edecektir. Adayın başarısız olması durumunda, elendiği aşama için tekrar ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. İtiraz Değerlendirme Biriminin kararları kesindir.

(ç) İkinci aşama seçme sınavlarının Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında başarılı olan adaylara aynı gün kişilik testi uygulanacaktır. Kişilik testi uygulanan adaylar, ertesi günde yine aynı saatte, ilgili komisyonlarda mülâkata alınacaktır.

(4) Mülâkat (İkinci Gün)

Mülâkat komisyonunca adayla yapılacak görüşmede; adayın duygu ve düşüncelerini söz ile ifade edebilme yeteneği, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri ile askerlik mesleğinin gerektirdiği psikolojik sağlamlık ve ruh haline sahip olup olmadığı vb. özellikler değerlendirilecektir. Mülâkat komisyonu kararları kesindir ve mülâkat komisyonunun kararına itiraz edilemez.

DİKKAT! Jandarma Genel Komutanlığının ikinci aşama seçme sınavlarının konu, branş, standart, tarih, uygulama şekli ile ilgili değişiklik yapma hakları saklıdır. İkinci aşama seçme sınavlarının türü ve uygulanma biçimi konusunda değişiklik yapılması durumunda önceden adaylara www.jandarma.tsk.tr internet adresinden ayrıntılı olarak bilgi verilecektir.

ç. İkinci Aşama Seçme Sınavlarında Adayların Yanlarında Bulundurmaları veya Teslim Etmeleri Gereken Belgeler

İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan adayların, sınavlara gelirken getirecekleri belgelerin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır. Adaylar, doldurulup onaylatılması gereken Öğrenim Durum Belgesi ve Şehit/Malûl Gazi/Muharip Gazi Çocuklarına Ait Belgeyi, internetten çıktı alarak tanzim edecektir.

İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan adaylar, diplomanın aslı veya okul/noter onaylı sureti ve nüfus cüzdanı aslı yanlarında olacak şekilde, fotokopilerini ise diğer belgeler ile birlikte, aşağıdaki sıraya göre, İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Çağrı Belgesi en üstte olacak ve tek tek çevrilebilecek şekilde delerek, plastik kapaklı telli dosyaya takacaktır. Belgeler cep, föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.

(a) İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Çağrı Belgesi

Bu belge, ikinci aşama seçme sınavlarına katılmaya hak kazanıldığını gösteren internet sayfasının çıktısıdır. Bu belgedeki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

(b) Öğrenim Durum Belgesi

(I) Öğrenim Durum Belgesi örneği, www.jandarma.tsk.tr internet adresinde, Personel Öğrenci Alımı JAMYO duyuruları bölümünde “İkinci Aşama Seçme Sınavı için Getirilecek Belgeler” başlıklı duyuru metninde yayımlanacak, bilgisayar çıktısı alınarak temin edilecektir.

(II) Adaya ait kimlik bilgilerinin bulunduğu bölüm, aday tarafından dolmakalem veya tükenmez kalemle doldurulacak, adayın; kendisinin, babasının ve annesinin (Anne veya babanın vefat etmiş olması halinde, fotoğraf yerine büyük harflerle “VEFAT” yazılacaktır.) fotoğraflarının arkasına, kurşun kalemle adayın adı ve soyadı ile T.C. Kimlik Numarası yazıldıktan sonra, alandaki çerçeve büyüklüğünde kesilerek yapıştırıcı ile düzgün bir şekilde belgeye yapıştırılacaktır. Yapıştırıcı, fotoğrafın dışına taşırılmayacaktır.

(III) Öğrenim durum belgesi üzerine yapıştırılan fotoğrafların, ilgili kişilerin kolayca tanınmasını sağlayıcı nitelikte olmasına dikkat edilecektir.

(IV) Öğrenim durum belgesine yapıştırılacak fotoğraflar; cepheden ve son altı ay içinde, başı açık, kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde çekilmiş, net bir fotoğraf olmalıdır. Fotoğrafı eksik olan adayların belgesi eksik sayılacaktır.

(V) Tüm adayların; öncelikle ilköğretim ve lise/dengi okul öğrenim bilgileri bölümü, en son mezun olduğu lise/dengi okul müdürlükleri tarafından, belge üzerindeki açıklamalar doğrultusunda dolmakalem veya tükenmez kalemle doldurulacak ve onaylanacaktır. İlköğretim altıncı sınıf ile lise son sınıf arasındaki her bir eğitim-öğretim yılına ait bilgiler ayrı ayrı doldurulacaktır.

(VI) Adayın lise/dengi okul öğrenimine ilişkin disiplin notu, not sistemine uygun olarak yazılacak ve aday disiplin cezası almış ise ceza türü açık şekilde yazılacaktır.

(VII) Öğrenim Durum Belgesindeki tüm bilgilerin ilgili okul müdürlüğü tarafından tam ve doğru olarak yazıldığının kontrol edilmesinden aday bizzat sorumludur.

(VIII) Belge örneğinde ve içeriğinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

(c) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

(I) Sınavlara girebilmeniz için fotoğraflı nüfus cüzdanınızın aslını yanınızda getirmeniz, ön ve arka yüzü aynı sayfada olacak şekilde çekilmiş fotokopisini ise dosyaya takmanız gerekmektedir.

(II) Nüfus cüzdanınızda fotoğraf yoksa veya T.C. kimlik numarası yazılı değilse, Nüfus Müdürlüğüne başvurarak, yeni nüfus cüzdanı çıkartmanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanındaki fotoğraf, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son durumunu gösterir özellikte olması zorunludur. Nüfus cüzdanını yanında getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.

(ç) Diplomanın Aslı veya Noter/Okul Tarafından Onaylı Sureti ya da Mezuniyet

Belgesi Aslı

Mezun olan adaylar; lise/dengi okul diplomasının aslını veya onaylı suretini (noter veya okul tarafından), mezun olmalarına rağmen diplomasını alamamış olan adaylar ise mezuniyet belgesinin aslını veya onaylı suretini seçme sınavına gelirken getirmek zorundadır. Adaylar ayrıca aslını getirmiş olduğu belgenin fotokopisini de sınava gelirken getirdiği plastik naylon kapaklı telli dosyaya takacaktır.

(ç) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Kendinizin, öz veya üvey baba, anne ve kardeşlerinizin nüfus kayıtlarına ilişkin bilgilerini içerecek olan bu belge son bir ay içerisinde nüfus müdürlüklerinden alınacak ve onaylanmış olacaktır.

(e) Şehit / Malûl Gazi / Muharip Gazi Çocuğu Belgesi

(I) Özel durumu bulunan adaylar tarafından formun bilgisayardan çıktısı alınarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda tanzim edilecektir.

(II) TSK mensubu olan Şehit, Malûl Gazi, Muharip Gazi çocuklarının belgeleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili Kuvvet Komutanlıklarının Personel Daire Başkanlıkları tarafından doldurulup onaylanacaktır.

(III) TSK mensubu olmayan özel durumlu adaylardan sadece Şehit çocuğu olanlar özel durumlu olarak değerlendirilecek, bu durumdaki adayların belgesi, ilgili Bakanlığın Personel Daire Başkanlığı tarafından doldurulup onaylanacaktır.

(IV) Babası veya annesi geçici veya gönüllü köy korucusu iken Şehit veya Gazi olan adaylar, bu belgeyi il Valiliklerine onaylatacak ve il Jandarma komutanlıklarından olayla ilgili evrakın onaylı fotokopilerini de alarak ekleyeceklerdir. (Olay tutanağı, otopsi raporu vs.)

(V) Ayrıca özel durumları ile ilgili kimlik belgesinin fotokopisini ve sosyal güvenlik kuruluşundan maaş aldıklarına dair belge aslını özel durum belgesine ekleyeceklerdir.

DİKKAT! İnternet üzerinden yapılan başvuruda “Özel Durumu” bölümünü özel durumlu olarak işaretlediği halde, Şehit / Malûl Gazi/Muharip Gazi çocuğu belgesini ilgili birimlere onaylatmadan gelen veya seçme sınavlarında yapılan incelemede durumu bu kapsama girmediği anlaşılanlar, kendilerine avantaj sağlayacak olan bu haktan faydalandırılmayacak, ancak adayın YGS-5 ham puanı Jandarma Okullar Komutanlığınca ilân edilen taban puanın üzerinde ise normal aday kapsamında sınavlara alınacaktır.

(VI) Başvuruların sona erdiği 10 Mayıs 2012 tarihinden sonra; Şehit, Malûl Gazi veya Muharip Gazi çocuğu olma durumu ortaya çıkan adaylar, bu kılavuzda açıklandığı şekilde belgeleri hazırlayacak ve ikinci aşama seçme sınavlarına geldiğinde, bir suretini Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezine elden teslim edecektir.

(VII) Belge örneğinde ve içeriğinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. (f) Vesikalık Fotoğraf

Adaya ait beş adet, son 6 ay içinde başı açık, gözlüksüz, sakalsız, kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş net bir fotoğraf olmalıdır. Fotoğrafların arkasına, T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılacaktır. Fotoğraflar bir zarf içerisine konularak, hazırlanmış olan dosyanın en altına takılacaktır.

DİKKAT! Yukarıda belirtilen belgeleri tam olarak yanında bulundurmayan bir aday, ileri süreceği neden ne olursa olsun, ikinci aşama seçme sınavlarına alınmayacak, sınav tarihlerinin değiştirilmesi talepleri de kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen belgeler dışında;

Spor ayakkabısı, şort veya eşofman, siyah tükenmez kalem, siyah kurşunkalem, kalem açacağı ve silgi getirmeniz gerekmektedir.

4. SINAV SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI

a. İkinci aşama seçme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı başvuruların tamamlanmasının ardından internetten yayımlanacak ikinci aşama seçme sınavlarına çağrı duyurusunda belirtilecektir.

b. İkinci aşama seçme sınavlarını kazanan adayların, bu aşamadan sonra yapmaları gereken işlemler sınav sonucunuzun yayımlandığı internet duyurusunda ayrıca belirtilecektir. Adayların bu duyuruları dikkatle takip ederek, belirtilen hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri yararlarına olacaktır. Aksi halde adaylar haklarını kaybedecektir.

5. SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ALINMASI

a. İkinci aşama seçme sınavları sonucunda başarılı olan adaylar sağlık muayenesi için asker hastanelerine sevk edilecektir.

b. Adayların sağlık muayenesine ilişkin yapacağı işlemler mülakat sonuçlarının internetten duyurulması sırasında ayrıntılı olarak yayımlanacaktır.

ç. Sağlık kurulu raporu alınması işlemleri için, internette ilân edilen tarihten sonra Jandarma Okullar Komutanlığına sevk için başvuran adaylara hastane sevk belgesi verilmeyecektir.

ç. Seçme sınavlarını kazanan adayların, kayıt ve kabullerinin yapılabilmesi için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına uygun olarak, sevk edildikleri asker hastanesinden “Sağlam, Askerî

Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu, internette ilân edilen ve kendilerine bildirilen tarihe kadar almak zorundadırlar.

ç. “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adaylar, zaman geçirmeksizin sağlık raporlarının fotokopisini Jandarma Eğitim Komutanlığı / Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA adresine internette ilân edilen tarihe kadar elden teslim edeceklerdir.

d. Sağlık kurulu raporuna itiraz nedeniyle, kontrol muayenelerine sevk edilen adaylar dahil olmak üzere, internette ilân edilen tarihe kadar rapor işlemlerini tamamlamayan veya sağlık kurulu ön raporlarını aldığı halde kesin veya geçici kayıtlarını yaptırmayan adaylar, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptırmaktan vazgeçmiş sayılacaktır.

e. “Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık kurulu raporu aldığı için itiraz etmek isteyen adayların, ön rapor tarihinden itibaren ( 7 ) gün içerisinde, itiraz için başvuruda bulunması gerekmektedir.

f. “Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık raporu aldığı için itiraz başvurusunda bulunan adaylar; Jandarma Okullar Komutanlığınca belirlenecek asker hastanelerinden birine, birinci kontrol muayenesi için sevk edilecektir.

ğ. Birinci kontrol muayenesinde, ilk muayenede olduğu gibi “Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık raporu alan adayların ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

g. Birinci kontrol muayenesi sonucunda “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” raporu alan adaylar ise, almış oldukları birinci kontrol muayenesi ön raporu ile birlikte ikinci kontrol muayenesine sevk edilmek için şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

ı. Adayların İtiraz başvurularını nereye yapmaları ve itiraz başvurusu sırasında neler getirmeleri gerektiği ile ilgili bilgi mülakat sonuçlarının internetten duyurulması sırasında ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

ğ. Sağlık raporlarına itirazları nedeniyle birinci ve ikinci kontrol muayenelerine sevk edilen adayların, internette ilân edilen geçici/kesin kayıt tarihine kadar “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu alarak, kayıt için gerekli diğer belgeleri tamamlamaları halinde, bu adayların ilân edilen tarihlerde geçici/kesin kayıt ve kabul işlemleri yapılacaktır.

j. Jandarma Okullar Komutanlığınca verilen hastane sevk evrakını, geçici/kesin kayıt işlemleri sırasında geri iade etmek suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki diğer askerî okulların herhangi birine girmek amacıyla 2012 yılı Ağustos ayı itibariyle, son 3 ay içinde alınmış olmak kaydıyla “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu ön raporlarının aslını veya ilgili hastane tarafından onaylı/mühürlü suretini getiren adayların bu raporları kabul edilecektir.

k. “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu aldığı halde, okula kabul tarihinde giriş koşullarına yönelik sağlık niteliklerini kaybettiği değerlendirilen (kol, ayak kırılması, ameliyat olması vb.) adayların okula kabulleri yapılmayarak, sağlık raporu almak üzere tekrar asker hastanelerine sevkleri yapılarak, yeni rapor sonucuna göre işlem yapılacaktır.

DİKKAT! Sağlık Kurulu Raporu almak üzere asker hastanelerine gidecek adayların, yanlarında nüfus cüzdanının aslı ile birlikte, (18) adet fotoğraf bulundurmaları ve kazanan adaylar ile ilgili internetten yayımlanan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

6. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ

(1) Genel Değerlendirme: Adayların asıl / yedek sıralaması “Sağlam, Askeri öğrenci olur” kararlı sağlık raporu alan adaylar arasından, YGS-5 puan türünde alınan puan esas alınarak yapılacaktır.

(2) Özel durumlu aday olarak nitelendirilen Şehit, Malûl Gazi ve Muharip Gazi çocukları için YGS-5’den alınan ham puana göre belirlenen başarı sırası ile özel durumlu adaylar için belirtilen başarı kriterleri dikkate alınacaktır. Özel durumlu adaylara, alınacak öğrenci adayı miktarı içerisinden %5 kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjan dolmadığı takdirde, eksik kontenjan yedek sıradaki adaylardan tamamlanacaktır.

7. KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

a. “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adayların okula kayıt-kabul işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı, aşağıda belirtilen belgeler dışında istenebilecek diğer belgeler, mülakat sonuçlarının internetten yayımlanmasının ardından www.jandarma.tsk.tr internet adresinde Personel/Öğrenci Alımı JAMYO sayfasında ayrıntılı olarak yayımlanacaktır.

b. Kayıt-Kabul İşlemleri İçin İstenen Belgeler

(1) Lise/Dengi Okul Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı,

(2) YGS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

(3) Yüklenme Senedi (Noter onaylı, anne, baba veya bir yakınınız kefil olabilir.),

(4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 1 Adet

(5) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ön ve arka sayfası yan yana görülecek şekilde fotokopi 3 suret çektirilecek, aslı yanında bulunacak.),

(6) Aday Nüfus, İkamet ve Öğrenim Bilgileri Formu,

(7) Sağlık Kurulu Ön Raporu,

(8) Veli İzin Belgesi (Reşit olmayan adaylar için)

(9) Askerlik Durum Belgesi (Sadece 1991-1992 doğumlu adaylar, askerlik ile ilişkileri olmadığına dair belgeyi askerlik şubelerinden alacaktır.)

(10) Adaya ait (6) adet fotoğraf.

Yukarıda 3, 4, 6 ve 8’inci sıradaki belge örnekleri ve bunlara ilave olarak gerektiğinde istenecek diğer belgeler www.jandarma.tsk.tr internet adresinde Personel/Öğrenci Alımı JAMYO sayfasında yayımlanacaktır.

DİKKAT! Okula kesin kayıt ve kabulü yapılmış olan aday, eğitim öğretim sürecinin hangi safhasında olursa olsun, kendi isteği ile ayrılsa dahi, yeniden kabulü hiçbir şekilde yapılmaz. Adayların okula kabul işlemleri yapılmış olsa bile, haklarında yapılacak olan resmî güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların okulla ilişikleri kesilir.

ARŞİV İŞLEMLERİ

İkinci aşama seçme sınavlarına katılan ancak geçici veya kesin kaydı yapılmayan adayların belgeleri, Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından, kesin kayıt kabul tarihinden itibaren 90 gün süre ile saklandıktan sonra imha edilir.

DİĞER BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığı; giriş koşulları, başvuru işlemleri, ikinci aşama seçme sınavlarının şekli, tarihleri, uygulanması, değerlendirilmesi, sonuçlarının açıklanması, hastanelerden sağlık kurulu raporu alma işlemleri, güvenlik soruşturması işlemleri, kayıt-kabul tarihleri, okulun eğitim- öğretime başlama ve bitirme tarihleri ile eğitim-öğretim süresi üzerinde önceden internetten ilân edilmek suretiyle istediği değişiklikleri yapabilir. Tüm adaylar kılavuzda yer alan bütün şartları ve yapılabilecek değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar.

b. Eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların, sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici / kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, eğitim ve öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında yasal gereği yapılacaktır.

c. İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan adaylar, adres ve telefon numaralarında meydana gelen değişiklikleri kılavuzda belirtilen dilekçe örneği ile zaman geçirmeden bildireceklerdir.

10. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM

a. Ulus (Hacı Bayram Cami – ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin güzergâhı; Dışkapı, Etlik kavşağı, İskitler, ANKARA Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarıdır.

b. Kızılay (Güvenpark Önü – ANKARA) : Fevziye, Tulumtaş, Taşpınar istikametlerine giden EGO Otobüsleri ile ulaşılabilir. Sağlık raporu işlemleri için Beytepe Asker Hastanesine geleceklerin, 191 numaralı otobüse binmeleri gerekmektedir.

DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığına; sınav, kayıt-kabul vb. için gelen adaylar, sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaktır. Diğer nizamiyelere gelen adayların kışlaya alınmaları mümkün değildir.

Kaynak: http://www.egitimekrani.com/haber.php?haber_id=31464#ixzz1m3pXWu9w

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir